Valberedning inför Indutrade AB:s årsstämma 2009

Vid årsstämman den 24 april 2008 beslöts att valberedningen skall utgöras av representanter för fyra av de största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009 skall baseras på ägaruppgifter per 31 augusti 2008 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Carl-Olof By, Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas måndagen den 4 maj 2009 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2008.

Stockholm den 17 september 2008

INDUTRADE AB (publ)


Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i sex affärsområden; – Engineering & Equipment– Flow Technology– Fluids & Mechanical Solutions– Industrial Components- Measurement & Sensor Technology– Special Products Indutrades omsättning uppgick 2015 till 11 881 mkr och rörelseresultat förre avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 427 mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar