Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 * Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 20,3 MSEK. I resultatet ingår realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag med 16,0 MSEK. * Konsultverksamheten omsatte under året 201,6 MSEK, en ökning med 60,5 procent jämfört med verksamhetsåret 1998. Resultatet före goodwillavskrivningar blev 27,8 MSEK, (6,9 MSEK) en ökning med 402 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 procent. * Genom renodling och företagsförvärv 1999 togs de första stegen mot positionen som en av Europas ledande internetkonsulter. * Tillväxten blev kraftigare än vad som tidigare förutspåddes. Antalet anställda överträffade de 400 som tidigare var målet, och uppgick inklusive förvärv vid årets slut till 542, en ökning med cirka 100 procent från den 30 september 1999. * Fortsatta förvärv och organisk tillväxt under 2000 skapar goda förutsättningar att nå tillväxtmålen om närvaro på åtta marknader och minst 1000 anställda innan årets slut. * Fjärde kvartalet var starkt för konsultrörelsen. Omsättningen, inklusive förvärv, uppgick till 71,4 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 7,1 MSEK * Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till -6,3 MSEK. Omsättningen uppgick till 73,7 MSEK under samma period. * De under 1999 förvärvade bolagen har konsoliderats enligt följande: Interaction Design AS 1999-08-01 Veritema 1999-10-01 Netmill 2000-01-01 BMR 2000-01-03 ELK 2000-01-11 Pyramid 2000-01-02 Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar över 500 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Vår ambition är att växa med fortsatt god lönsamhet och hög kvalitet. Målet är att vara 1000 medarbetare på åtta geografiska marknader före utgången av år 2000. VD har ordet Verksamhetsåret 1999 har både varit ett händelserikt och framgångsrikt år för Information Highway. Beslutet att renodla verksamheten mot Internetkonsulting, och som konsekvens därav, försäljningen av systemverksamheten, har varit mycket lyckosamt. Den strategi som fastslogs under början av året har implementerats konsekvent. Den bärande idén är att utveckla bolaget till en av de absoluta ledarna i Europa inom internetområdet. Vi är övertygade om att alla bolag kommer att behöva förändra sina affärsmodeller och basera dem på Internet för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Information Highway är idag ledande inom alla nyckelområden av betydelse; strategi, interaktivitet och teknik, för att framgångsrikt kunna hjälpa företag att etablera internetbaserade affärsmodeller. Förvärv och rekrytering har målmedvetet gjorts för att täppa kompetensluckor och öka den geografiska närvaron i Europa. Alla mål som fastställdes i början av 1999 har överträffats, framförallt tillväxt- och lönsamhetsmålen. Lönsamheten i procentenheter sjönk något under det sista kvartalet 1999 jämfört med de första nio månaderna. Detta beror främst på att tillväxtmålen höjdes under det fjärde kvartalet. För att uppnå dem rekryterade vi snabbare och gjorde flera förvärv än vad som tidigare avsågs, vilket har ökat kostnaderna både i konsultrörelsen och moderbolaget. Men detta har varit av avgörande betydelse för att vi vid årsskiftet 1999/2000 var 542 personer istället för 400 som tidigare rapporterats som mål. Målet är att fortsätta att expandera kraftigt då bedömningen är att vi nu bäst kan utnyttja våra konkurrensfördelar och snabbt positionera företaget som en av de europeiska ledarna. 1999 var också ett enastående år beträffande aktiemarknadens bedömning av bolaget. Aktiekursen steg med 2 300 procent under året vilket innebär att Information Highway blev Stockholmsbörsens vinnare 1999. Detta har också inneburit ett stort utländskt intresse för bolaget. I slutet av 1999 var mer än 70 procent av ägarna internationella. Med den starka marknadsutveckling vi nu ser och den stora efterfrågan från kunderna på Information Highways kompetens är målet att fortsätta växa kraftigt och 2000 kommer säkert att bli ett minst lika händelserikt år som 1999. Göran Wågström VD och Koncernchef 1999 - ett framgångsrikt år för Information Highway Under 1999 genomförde Information Highway framgångsrikt de strategier som beslutades i början av året: * Renodling av verksamheten till internetkonsulting genom försäljning av affärsområde Systems * Tillväxt genom förvärv och rekrytering * Internationalisering genom företagsförvärv och etableringar * Förtydligande av kunderbjudandet genom uppdelning i kompetensområdena Business, Interactive och Technology * Organisatorisk förnyelse och förstärkning av koncernledningen * Ökad kännedom om bolaget på kapitalmarknaderna och större utländskt ägande Genom dessa åtgärder blev Information Highway under 1999 en av de främsta internetkonsulterna i Norden. Grunden är därmed lagd för nästa fas i bolagets utveckling; en kraftfull expansion i Europa i syfte att bli en ledande europeisk partner åt företag som vill dra nytta av affärsmöjligheterna i den nya ekonomin. Marknaden Ändringen av verksamhetsinriktningen 1999 genomfördes under gynnsamma betingelser. Internetmarknaden utvecklas i hög fart mot omfattande och genomgripande uppdrag som kräver helhetslösningar. Information Highway är en av få internetkonsulter som kan leverera hög kompetens inom alla de nyckelområden som krävs för att hjälpa kunderna bli framgångsrika i den nya ekonomin. De uppdrag bolaget erhöll samt de ramavtal som slöts under 1999 bekräftar denna bild. Förvärv På aktiemarknaden mottogs bolagets ompositionering väl. Information Highway blev Stockholmsbörsens kursvinnare 1999 med en uppgång på över 2300 procent. Den kraftiga kursuppgången har skapat gynnsamma villkor för finansieringen av bolagets fortsatta expansion genom förvärv, vare sig detta sker direkt med aktien som valuta eller med likvida medel anskaffade i kontantemissioner. Det blev under 1999 allt tydligare att Internet driver fram en fundamental förändring av ekonomin snarare än att bara vara ett marknadskommunikativt verktyg. Innebörden är att nya affärsmodeller ersätter traditionella, vilket i sin tur leder till att företag och organisationer måste ta ett samlat grepp om alla sina affärsprocesser. Eftersom Internet får effekter på hela verksamheten kommer förmågan att hjälpa kunden genomföra förändringar i alla led att vara en avgörande konkurrensfaktor. Denna utveckling är positiv för Information Highway som under 1999 genom nedanstående förvärv säkrade den nödvändiga kompetensen och dessa förvärv är också integrerade i Information Highways kompetensområden; Business, Interactive och Technology (i kronologisk ordning): ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar