Delårsrapport kompleterande information

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 KOMPLETTERANDE INFORMATION * Information Highway tillkännagav genom delårsrapport den 22 oktober att tredje kvartalets resultat blev mycket svagt och att tidigare lämnad prognos för 1998 inte kommer att infrias. * I samråd med Stockholms Fondbörs lämnas härmed kompletterande information beträffande rörelseresultat för produktförsäljningen respektive konsultverksamheten. Januari - September 1998 Produkt- Konsult- Koncern- försäljning verksamhet gemensamt TOTALT Nettoomsättning 235,2 86,5 - 321,7 Rörelsens kostnader -230,5 -79,2 -14,7 -324,4 Rörelseres.före 4,7 7,3 -14,7 -2,7 jämf.störande poster Jämförelsestörande -17,0 - - -17,0 poster Rörelseres.före -12,3 7,3 -14,7 -19,7 goodwillavskr. Goodwillavskrivning -7,5 -7,5 Rörelseres.efter -22,2 -27,2 goodwillavskr. Finansnetto 0,1 0,1 Resultat efter -22,1 -27,1 finansnetto Skatt 5,6 5,6 Periodens resultat -16,5 -21,5 Juli - September 1998 Produkt- Konsult- Koncern- försäljning verksamhet gemensamt TOTALT Nettoomsättning 63,3 30,8 - 94,1 Rörelsens kostnader -74,5 -27,9 -6,0 -108,4 Rörelseres.före -11,2 2,9 -6,0 -14,3 jämf.störande poster Jämförelsestörande -17,0 - - -17,0 poster Rörelseres.före -28,2 2,9 -6,0 -31,3 goodwillavskr. Goodwillavskrivning -3,1 -3,1 Rörelseres.efter -9,1 -34,4 goodwillavskr. Finansnetto -0,3 -0,3 Resultat efter -9,4 -34,7 finansnetto Skatt 9,4 9,4 Periodens resultat 0,0 -25,3 * Som ett resultat av en omfattande genomgång av bolagets logistik och lagerrutiner har engångsnedskrivningar gjorts av varulager med 14 MSEK och av uthyrningsinventarier med 3 MSEK. Bedömningen är att drygt en tredjedel av dessa belopp hänför sig till brister som uppstått föregående år. Resultatet efter finansiella poster redovisades 1997 till 20,5 MSEK. Efter justering enligt ovan nämnda bedömning var resultatet efter finansiella poster ca 14 MSEK. Resultatet efter finansiella poster för perioden januari-september 1998 blir efter motsvarande justering ca -20 MSEK. * Marknaden har reagerat med tveksamhet som en följd av den globala börsoro som funnits under tredje kvartalet. Såld volym på produktsidan motsvarar inte vad som krävs för att täcka affärsområdets kostnader efter genomförda bolagsförvärv. En kostnadsanpassning har inletts där framför allt samordningseffekter tillvaratas. På konsultsidan är dock efterfrågan mycket god och nyrekrytering pågår. * För att säkerställa en framtida kontrollerad tillväxt av den snabbväxande InfoHwy-koncernen har en ny VD utsetts. Namnet på den nye VDn kan med hänsyn till nuvarande arbetsgivare inte meddelas förrän den 2 november. I samband med detta tillkännagivande kommer även andra förändringar av koncernens ledning att meddelas. * Koncernens likviditet är fortfarande god och en analys visar att ytterligare kredit inte behövs för koncernens planerade verksamhet. Under tredje kvartalet har en tillfällig lageruppbyggnad med ca 10 MSEK gjorts, som kommer att avvecklas under fjärde kvartalet. Lageruppbyggnaden har gjorts för att möta ett planerat avbrott i en leverantörs distributionssystem. Sundbyberg den 26 oktober 1998 Per Stenström Verkställande direktör Frågor med anledning av denna information besvaras av koncernens VD Per Stenström, tel 08-445 18 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00080/TILLDELÅR.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00080/TILDELÅR.pdf