Extra delårsrapport för perioden januari - oktober 1998

Extra delårsrapport Med hänsyn till det tredje kvartalets redovisade resultat och marknadens behov av fördjupad information om Information Highways utveckling och marknadsläge, har styrelsen beslutat att avge en extra delårsrapport för perioden januari - oktober 1998. Rapporten belyser, förutom resultatet för perioden, även orsakerna samt det åtgärdsprogram som införts. Detta åtgärdsprogram innebär att de extraordinära kostnader som har belastat 1998 års resultat skall ses som en engångsåtgärd. Information Highway har därmed skapat en betydligt starkare bas för verksamheten inför 1999. Inledningsvis kan det konstateras att Information Highway har en stark finansiell ställning med god soliditet och likviditet. Efterfrågan på helhetslösningar av Internetrelaterade system och tjänster är fortsatt stark. Koncernen beräknas uppvisa ett positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar under november - december 1998. Några ytterligare jämförelsestörande poster bedöms ej komma att belasta årets resultat. Bakgrund I den mycket starka tillväxt, både organiskt och genom uppköp, som Information Highway haft sedan starten 1994 har framför allt ett antal brister upptäckts i produktverksamheten. I stort innefattar detta bristande lager- och marginalkontroll. En bidragande orsak är bl a att lagret varit utspritt på tre geografiskt skilda orter. Dessutom har organisationen byggts upp för att hantera större volymer än vad som infriats. Det har också varit större problem att integrera förvärvade bolag än beräknat. Dock skall understrykas att volymtillväxten för produktförsäljningen totalt har varit god med en tillväxt på 45 % mellan 1997 och 1998, men att tidigare bedömning var en ännu starkare tillväxt. En starkt bidragande faktor till den lägre tillväxten är att en av de större leverantörerna haft omfattande leveransproblem under hösten, med förskjutning av fakturering som följd. Som ett tillägg till den i tredje kvartalet rapporterade lagernedskrivningen på 14,0 MSEK, i samband med en genomgång av bolagets logistik- och lagerrutiner, har denna period belastats av en lagervärdesnedskrivning på 7,2 MSEK. De totala lagernedskrivningskostnaderna uppgår därmed per den 31 oktober till 21,2 MSEK samt där till kommande nedskrivningar av uthyrningsinventarier med 3,0 MSEK. En neddragning av personalen med ca 20 % har inneburit att resultatet belastats med en kostnad uppgående till 5,5 MSEK för produktverksamheten och 1,5 MSEK för övrig verksamhet. Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, i huvudsak avseende Internetlösningar, har kostnadsförts till ett värde av 5,2 MSEK. Finansiell ställning och likviditet Information Highway har en stark finansiell ställning och en god likviditet per 1998-10-31. Det egna kapitalet är, efter den bokförda förlusten, 92,0 MSEK eller 27 kr/aktie. Soliditeten uppgår till 43,5 %. De likvida medlen uppgår till 13,9 MSEK. Åtgärdsprogram Koncernledning En ny ledning är utsedd med bl a ny koncernchef, produktbolagschef och ekonomichef. Ny koncernchef från och med januari 1999 är Göran Wågström, nu VD på LM Ericsson Data AB. Ny koncernekonomichef är Katarina Nyberg. Hon kommer närmast från Integrated Systems & Services AB och besitter en lång branscherfarenhet. Produktförsäljning Produktverksamheten, som tidigare bestod av två bolag, samlas i ett bolag fr o m januari 1999. Detta innebär att lagerhanteringen centraliseras och att aktiviteter pågår dels för att minska lagret till ett minimum, dels för att införa striktare kontroll och förbättrade administrativa rutiner. I samband med sammanslagningen av bolagen centraliseras också order/logistik samt teknisk support. Säljresurserna kommer däremot inte att minskas. Detta sammantaget gör att den totala personalstyrkan inom produktverksamheten minskas med 20 %. En ny VD, Jan Aronson, har tillsatts för det sammanslagna produktbolaget. Jan har en lång erfarenhet inom området och har innehaft ledande befattningar nationellt och internationellt inom bl a Digital. Bedömningen är att verksamheten kommer att ha fortsatt god tillväxt. För november och december förväntas ett positivt rörelseresultat. Konsultverksamheten Konsultverksamheten visar ett bra resultat med god beläggning, speciellt beaktande den mycket starka tillväxten på drygt 80 % från föregående år. Här inriktas åtgärderna främst på att öka synergierna mellan de olika konsultbolagen samt att kontinuerligt välja affärer med en bättre prisbild. I Stockholm har konsultverksamheten delats upp i två bolag. Ett IT- managementkonsultbolag med mycket hög kompetens inom Internetorienterade affärslösningar och ett bolag inriktat mot Internetteknik och systemlösningar. Ny VD för IT-managementbolaget är Ulf Stål, tidigare SEMA Group och Oracle. Ny VD, fr o m januari 1999, för det andra konsultbolaget är Ulf Pettersson, nu affärsutvecklare inom OM Gruppen. Information Highway och framtiden Information Highway är mycket väl positionerad på den starkt växande Internetmarknaden. Kompetensen inom konsultverksamheterna är marknadsledande. Information Highway är också marknadsledande beträffande Compaq, HP och Sun- plattformar med högt tekniskt innehåll. En av de högst prioriterade strategiska åtgärderna är att ytterligare stärka synergierna mellan produkt- och konsultverksamheten. Som ett led i detta kommer Information Highway att förstärka storkundsbearbetningen. Syftet är att kunna erbjuda kunderna den spetskompetens som företaget besitter och därigenom förstärka positionen som den ledande systemintegratören av avancerade Internet och e-handelslösningar innehållande konsulting, mjuk- och hårdvara. Sammantaget innebär dessa åtgärder att de extraordinära kostnader som har belastat 1998 års resultat skall ses som en engångsåtgärd. Information Highway har därmed skapat en betydligt starkare bas för verksamheten inför 1999. Antal anställda Antalet anställda var vid periodens slut 248. Affärsområdet Produktförsäljning sysselsätter 71 personer och Konsultverksamheten 159. Incentiveprogram för personalen Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman ett nytt incentiveprogram till de anställda. Aktieägargaranti till optionsinnehavare Aktieägare representerande drygt en fjärdedel av aktiekapitalet garanterar alla optionsinnehavare av optionsprogrammet utställt under 1998 och som fortfarande är anställda i Information Highway koncernen den 15 februari år 2002 att köpa deras optioner till priset 15 kronor om slutkursen på aktien är lägre än 265 kronor den dagen och teckning av aktier ej skett. Resultat Koncernens nettoomsättning för perioden januari - oktober uppgick till 348,8 MSEK. Koncernens resultat före goodwillavskrivningar uppgick för perioden januari - oktober till -51,7 MSEK, motsvarande resultat för moderbolaget uppgick till - 23,7 MSEK. Koncernens resultat före skatt uppgick för perioden januari - oktober till - 65,2 MSEK. Resultatet för respektive affärsområde kommenteras nedan. Resultat - Produktförsäljningen Resultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för perioden januari - oktober uppgick till -1,0 MSEK, motsvarande resultat för oktober månad uppgick till -5,7 MSEK. Fortsatta leveransproblem hos en av bolagets huvudleverantörer har påverkat resultatet negativt. De sålda volymerna motsvarar inte den organisation som tidigare byggts upp. Med anledning av detta har en omorganisation skett och kostnaderna för detta belastar resultatet per 31 oktober (se jämförelse- störande poster nedan). Jämförelsestörande poster I posten 32,6 MSEK, i resultaträkningen för produktförsäljningen, ingår den tidigare rapporterade engångsnedskrivningen av varulagret med 14,0 MSEK och uthyrningsinventarier med 3,0 MSEK samt 16,6 MSEK som belastat månadens resultat. Det senare beloppet består av följande poster: Lagervärdenedskrivning 7,2 MSEK Tidigare beräknad bonus från leverantörer har 2,4 förändrats p g a ändrade villkor MSEK Avsättning för kundförluster 1,0 MSEK Personalavvecklingskostnader 5,5 MSEK Kostnadsförda utvecklingskostnader 0,5 MSEK Totalt 16,6 MSEK Resultat - Konsultverksamheten Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick för perioden januari - oktober till 6,6 MSEK, motsvarande resultat för oktober månad uppgick till -0,7 MSEK. Konsultverksamheten har en god beläggning med ett antal tecknade flerårsavtal (bl a SAS, ATG). Resultat - Koncerngemensamt/ moderbolaget Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för perioden januari - oktober uppgick till -17,5 MSEK, motsvarande resultat för oktober månad uppgick till -5,5 MSEK. En omorganisation inom moderbolaget har påbörjats vilken kommer att ge minskade kostnader med ca 40 % för 1999. Periodens resultat har påverkats av personalavvecklingskostnader samt kostnadsförda tidigare aktiverade utvecklingskostnader (se jämförelsestörande poster nedan). Jämförelsestörande poster Beloppet 6,2 MSEK som belastat månadens resultat består av följande poster: Personalavvecklingskostnader 1,5 MSEK Under året aktiverade 4,7 utvecklingskostnader har kostnadsförts MSEK Totalt 6,2 MSEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Utöver planenliga goodwillavskrivningar har i perioden en engångsnedskrivning gjorts med 5,0 MSEK. Denna goodwill var hänförlig till verksamhet som ej längre bedrivs i koncernen. 1) Resultaträkning Januari - Oktober 1998 Produk Konsul Koncer Elimi x t- t- n- - (MSEK) försäl verksa gemens nerin TOTA jning mhet amt gar L Nettoomsättning 265,0 98,7 2,7 -17,6 348, 8 Rörelsens kostnader -266,0 -92,1 -20,2 17,6 - 360, 7 Rörelseres. före -1,0 6,6 -17,5 - jämf.störande poster 11,9 Jämförelsestörande -32,6 -1,0 -6,2 - poster 39,8 Rörelseres.före -33,6 5,6 -23,7 - goodwillavskr. 51,7 Goodwillavskrivning -8,5 -8,5 Goodwillnedskrivning -5,0 -5,0 Rörelseres.efter -37,2 - goodwillavskr. 65,2 Finansnetto 0,0 Resultat efter - finansnetto 65,2 Skatt 14,5 Periodens resultat - 50,7 Oktober 1998 Produk Konsul Koncer Elimi t- t- n - (MSEK) försäl verksa gemens nerin jning mhet amt gar TOTALT Nettoomsättning 26,2 12,2 0,0 -11,3 27, 1 Rörelsens kostnader -31,9 -12,9 -5,5 14,0 - 36, 3 Rörelseres. före -5,7 -0,7 -5,5 - jämf.störande poster 9,2 Jämförelsestörande -16,6 0,0 -6,2 - poster 22, 8 Rörelseres.före -22,3 -0,7 -11,7 - goodwillavskr. 32, 0 Goodwillavskrivning -1,0 - 1,0 Goodwillnedskrivning -5,0 - 5,0 Rörelseres.efter -17,7 - goodwillavskr. 38, 0 Finansnetto - 0,1 Resultat efter - finansnetto 38, 1 Skatt 8,9 Periodens resultat - 29, 2 1) Relevanta jämförelsetal för motsvarande period 1997 saknas. Balansräkning 1998 1998 1997 (MSEK) 31 30 31 okt sep dec Immateriella 40,1 46,5 29,8 anläggningstillgångar Materiella 23,1 26,6 13,0 anläggningstillgångar Varulager 38,7 37,1 24,4 Kundfordringar 75,5 62,3 87,4 Likvida medel 13,9 14,9 64,4 Övriga 20,4 23,5 11,8 omsättningstillgångar Summa 148, 137, 188, omsättningstillgångar 5 8 0 Summa tillgångar 211, 210, 230, 7 9 8 Eget kapital 92,0 120, 127, 7 2 Ej räntebärande 0,0 4,2 3,4 långfr.skulder Räntebärande 40,8 41,4 17,1 långfr.skulder Summa långfristiga 40,8 45,6 20,5 skulder Leverantörsskulder 42,9 31,7 53,0 Övriga skulder 36,0 12,9 30,3 Summa kortfristiga 78,9 44,6 83,3 skulder Summa eget kapital 211, 210, 230, och skulder 7 9 8 Nyckeltal 1998 1998 1997 31 30 31 okt sep dec Data per aktie Vinst per aktie, neg. neg. 4,98 SEK Eget kapital per 26,9 35,3 38,5 aktie, SEK 7 9 9 Relationstal % Rörelsemarginal neg. neg. 7,4 före goodwill Rörelsemarginal neg. neg. 6,2 efter goodwill Soliditet 43,5 57,2 55,1 Finansieringsanalys (MSEK) 1998 Jan- Okt Den löpande verksamheten Rörelseresultat - 65,2 Justering för poster som inte 20,0 ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital - 45,2 Förändring av rörelsekapital Varulager - 14,3 Kortfristiga fordringar 12,9 Kortfristiga skulder -3,7 Kassaflöde från förändring av -5,1 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande - verksamheten 50,3 Investeringsverksamheten Förvärv av 39,1 anläggningstillgångar Kassaflöde från 39,1 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 16,8 Utdelning -1,7 Förändring av lån 23,7 Kassaflöde från 38,8 finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets början 64,4 Ändring av likvida medel - 50,5 Likvida medel vid periodens 13,9 slut Sundbyberg 1998-12-07 Styrelsen i Information Highway AB (publ) Lars Irstad Styrelsens ordförande Frågor med anledning av denna information besvaras av koncernens styrelseordförande Lars Irstad, tel 614 00 00 och Koncernekonomichef Katarina Nyberg, tel 08-445 18 00 Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Se bifogad granskningsrapport. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19990209BIT00360/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19990209BIT00360/bit0001.pdf

Dokument & länkar