Kallelse till bolagsstämma Information Highway AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma Information Highway AB (publ) Aktieägarna i Information Highway AB (publ) ("Information Highway") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 april 2000, kl. 16.00. Bolagsstämman äger rum i Olympiasalen i Salénhuset på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Ankomstregistrering sker från 15.00. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels fredagen den 24 mars 2000 (anm. avstämningsdag är söndagen den 26 mars 2000) vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 31 mars 2000 kl. 16.00 under adress Information Highway AB, Att. Helén Persson, Box 1507, 172 29 Sundbyberg, per telefon 08-635 15 00, telefax 08-635 15 01 eller e-mail bolagsstamma@infohwy.se. TILLFÄLLIG ÄGARREGISTRERING Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 24 mars 2000. FÖREDRAGNINGSLISTA PÅ STÄMMAN 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Utseende av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordningen 7. Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 1999 8. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 1999 10. Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som skall utses av stämman 13. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem 14. Val av styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem 15. Fråga om ändring av bolagsordningen 16. Framläggande av handlingar enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen 17. Fråga om beslut om nyemission av aktier till Connecta ABs (publ)("Connecta") aktieägare samt till innehavare av optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta. 18. Övriga frågor 19. Stämmans avslutande STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 12 Sex styrelseledamöter och ingen suppleant Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 200.000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 14 Följande ordinarie ledamöter föreslås: (omval) Lars Irstad, Lars Carlqvist, Fritz Staffas, Göran Wågström, VD, Dag Forsén och Anders Jonsson. Till ordinarie revisorer föreslås: Lars Träff och Björn Fernström (Ernst & Young). Punkt 15 Förslag till ändring av bolagsordningen. Ny lydelse: § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner femhundratusen (5.500.000) kronor och högst tjugotvå miljoner (22.000.000) kronor. Punkt 17 Styrelsen förslår bolagsstämman att fatta beslut om nyemission i anledning av Information Highways offentliga erbjudande om förvärv av aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta. Förslaget innebär att Information Highway genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall utge högst 64.200.000 aktier vardera om nominellt belopp 10 öre, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6.420.000 kronor. För nyemissionen i övrigt skall huvudsakligen följande villkor gälla: - De nya aktierna får tecknas endast av aktieägare i Connecta samt av innehavare av optionsrätter och konvertibla skuldebrev utgivna av Connecta, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Information Highway av sina aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta. Därvid skall: a) en serie A och/eller serie B aktie i Connecta medföra rätt att teckna 3,37 nya aktier i Information Highway, b) en optionsrätt i Connecta medföra rätt att teckna 3,37 aktier i Information Highway, samt c) skall innehavare av konvertibla skuldebrev i Connecta äga rätt att, för varje nominellt skuldebrevsbelopp om 61:23 kronor, teckna en aktie i Information Highway. - De nya aktierna beräknas kunna tecknas under tiden den 13 april - 3 maj 2000. Styrelsen för Information Highway skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. - De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. - Såsom förutsättning för aktiekapitalökningen skall gälla att Information Highways offentliga erbjudande om förvärv av aktier, optionsrätter och konvertibla skuldebrev i Connecta accepteras i sådan utsträckning att Information Highway genom erbjudandet blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Connecta, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter och konvertibla skuldebrev. Styrelsen skall dock äga rätt att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. - Aktiekapitalökningen är vidare villkorad av att erbjudandet, innan detta är fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggörs eller hindras på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands eller andra omständigheter som ligger utanför Information Highways eller Connectas kontroll. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra ett samgående mellan Information Highway och Connecta. Styrelsens fullständiga förslag jämte styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande över densamma, finns tillgängligt hos Information Highway AB från och med den 29 mars 2000 och kan beställas av den som så önskar. Prospekt beräknas offentliggöras i nära anslutning till nu aktuell bolagsstämma. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning inte skall utgå. Styrelsens fullständiga förslag till beslut, med undantag för vad som anges under punkt 17, och årsredovisning för räkenskapsåret 1999 finns tillgängligt på bolagets kontor, Landsvägen 39, Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.infohwy.se från och med onsdagen den 22 mars 2000. Sundbyberg i mars 2000 Information Highway AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000306BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000306BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar