Kompletterande information till bokslutskommuniké

Information Highway AB (publ) Kompletterande information till bokslutskommuniké I bifogade sidor finns kompletterande nyckeltal samt rättelse av några mindre tryckfel. Sidorna 6-9 ersätter i sin helhet de tidigare distribuerade sidorna i bok- slutskommunikén som offentliggjordes 2000-01-26. Sundbyberg den 28 januari 2000 Information Highway AB (publ) För ytterligare information: Katarina Nyberg, finanschef Information Highway, 070-666 98 97 Ulf Karnell, informationschef Information Highway, 0705-14 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbase- rade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjut- spetskompetens. Information Highway grundades 1994 och idag arbetar 500 personer inom af- färsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 200 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. [Mer information på http://www.infohwy.se] Resultat - konsultverksamheten Konsultverksamhetens resultat före goodwillavskrivningar uppgick till 27,8 MSEK (6,9) vilket är en ökning med 402 procent jämfört med föregående år. Konsultverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 13,8 procent jämfört med 5,5 procent föregående år. Den höjda tillväxttakten under fjärde kvartalet har medfört något lägre rörelsemarginal jämfört med de första nio månaderna detta bland annat på grund av ökade kostnader i samband med förvärv, rekrytering och utbild- ning. Resultat - moderbolaget Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för moderbolaget uppgick till -23,5 MSEK (-26,6). Förvärvstakten som ökade markant under fjärde kvarta- let har medfört ökade kostnader. (Se Resultat - konsultverksamheten.) Dock bedöms att moderbolagets totala kostnader inte kommer att överskrida 20 MSEK 2000. Finansiering, likviditet och investeringar Likvida medel vid årets slut uppgick till 20,0 MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 69,0 procent jämfört med 36,2 procent vid föregående års slut. Investeringar i inventarier uppgår i koncernen till 31,7 MSEK och i moder- bolaget till 26,4 MSEK. Dessa utgörs huvudsakligen av investeringar i nya lokaler. Avtal om finansiell leasing har ingåtts under senare delen av 1999. Värdet av dessa uppgår ej till väsentliga belopp varför redovisning ej skett en- ligt redovisningsrådets rekommendation. Nyckeltal Vinst per aktie före utspädning uppgick under perioden till 0,1 SEK att jämföra med ett negativt belopp föregående år. Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 69,9 SEK /aktie (26,1). Antalet anställda Antalet anställda uppgick per den 31 december 1999 till 411 varav 82 är kvinnor. Konsultverksamheten hade 399 anställda per den 31 december varav 74 är kvinnor. Aktier Förändring av eget kapital antal aktier konvertering/ konvertering/ teckning teckningskurs IB 1/1 1999 3 411 750 Nyemission av aktier i samband med förvärv 200 000 Nyemission av aktier i samband med förvärv, ej beslutade ej registrerade* 549.986 ub 31/12 1999 4 161 736 konvertibelprogram 170 000 000531-020531 105 optionsprogram 170 000 010701-020215 250 optionsprogram 170 000 011001-020215 106 Summa 4 671 736 *Avser apportemission för Veritema, beslutad på extra bolagsstämma 2000- 01-10. Börskurs och ägande Aktiekursen har under perioden pendlat mellan som lägst 58 SEK under janu- ari månad till som högst 1410 SEK i december. Antalet ägare uppgick per den 31 december till 3.659 stycken. Intresset bland internationella investerare har ökat markant under perioden. Andelen utländska ägare är 72,5 procent per den 31 december. Kommande rapporttillfällen Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens huvudkontor från och med den 30 mars 2000. Bolagsstämma hålls den 30 mars 2000. Rapport efter första kvartalet publiceras den 27 april 2000 Rapport efter andra kvartalet publiceras den 23 augusti 2000 Rapport efter tredje kvartalet publiceras den 26 oktober 2000 Rapport för bokslutsåret 2000 publiceras den 6 februari 2001 Sundbyberg den 26 januari 2000 Göran Wågström VD och Koncernchef Webbplats: www.infohwy.se E-post: info@infohwy.se Frågor med anledning av rapporten besvaras av koncernchefen Göran Wågström eller koncernens finanschef Katarina Nyberg, tel 08-635 15 00. Resultaträkning Totalt 1999 1999 1998 (MSEK) jan-dec jan-dec Nettoomsättning 213,8 455,2 Rörelsens kostnader -209,5 -466,5 Realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag 16,0 - Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 20,3 -11,2 Jämförelsestörande poster - -39,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 20,3 -51,0 Goodwillavskrivningar -18,5 -10,5 Goodwillnedskrivning - -5,0 Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar 1,8 -66,5 Finansnetto -0,2 -0,4 Resultat efter finansnetto 1,6 -66,9 Skatt -1,2 13,8 Periodens resultat 0,4 -53,1 lansräkning Totalt 1999 1999 1998 (MSEK) 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar 198,0 38,3 Materiella anläggningstillgångar 36,5 24,7 Varulager - 28,2 Kundfordringar 65,3 90,5 Likvida medel 20,0 35,4 Övriga omsättningstillgångar 47,9 30,2 Summa omsättningstillgångar 133,2 184,3 Summa tillgångar 367,7 247,3 Eget kapital 253,8* 89,2 Ej räntebärande långfristiga skulder 0,3 1,6 Räntebärande långfristiga skulder 19,3 41,9 Summa långfristiga skulder 19,6 43,5 Leverantörsskulder 20,3 73,6 Övriga skulder 74,0 41,0 Summa kortfristiga skulder 94,3 114,6 Summa eget kapital och skulder 367,7 247,3 *Eget kapital 253,8, varav 132,8 avser ej registrerad, ej beslutad nyemis- sion (Veritema) per bokslutsdagen. Beslut om emission fattades vid extra bolagsstämma 2000-01-10. Nyckeltal Totalt 1999 1998 (MSEK) 31 dec 31 dec Data per aktie SEK Genomsnittligt antal aktier, miljoner 3,633 3,354 Antal aktier vid årets slut (före utspädning), miljoner 4,162 3,412 Antal aktier vid årets slut (efter utspädning), miljoner 4,672 3,752 Vinst per aktie (före utspädning) 0,10 neg. Vinst per aktie (efter utspädning) 0,56 neg. Eget kapital per aktie (före utspädning) 69,9 26,1 Eget kapital per aktie (efter utspädning) 86,7 34,1 Relationstal % Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar 9,5 neg. Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar 0,8 neg. Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,2 neg. Räntabilitet på eget kapital 0,2 neg. Soliditet 69,0 36,2 Kassaflödesanalys 1999 1998 (MSEK) 31 dec 31 dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1,8 -66,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13,7 23,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 15,5 -42,7 Förändring av rörelsekapital 154,0 16,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 170,0 -26,2 Investeringsverksamheten -189,8 42,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -189,8 42,7 Finansieringsverksamheten 4,7 39,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,7 39,9 Likvida medel vid årets början 35,4 64,4 Ändring av likvida medel -15,4 -29,0 Likvida medel vid periodens slut 20,0 35,4 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00660/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar