Optionserbjudandet för anställda i Information Highway fullt

I maj gick styrelsen i Information Highway ut med ett optionserbjudande till samtliga anställda i koncernen. Syftet med erbjudandet är att öka engagemanget bland de anställda samt att behålla viktiga nyckelpersoner i företaget. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Sju av tio anställda anmälde sitt intresse att teckna optioner i företaget. - Information Highways framgångar bygger på engagerade insatser från alla anställda. När det går bra för företaget ska det även gå bra för våra anställda, säger Information Highways koncernchef Per Stenström. Vi har lyckats väl med rekryteringen i den hårda konkurrens som råder på ITmarknaden. Intresset för optionserbjudandet och vår låga personalomsättning visar att vi har motiverade medarbetare. Vi kommer även i fortsättningen erbjuda våra medarbetare delägarskap. Optionerna ger rätt att teckna sammanlagt högst 170.000 aktier. Teckningen kan ske från och med den 1 juli 2001 till och med den 15 februari 2002 till teckningskursen 250 kronor per aktie. I samband med börsintroduktionen i juni 1997 erbjöds samtliga anställda i Information Highway konvertibler i företaget. Det konvertibla förlagslånet fulltecknades och tillförde Information Highway drygt 17,5 Mkr. Sundbyberg 1998-06-08 För ytterligare information kontakta: Per Stenström, Koncernchef, tel 08-445 18 45, per.stenstrom@infohwy.se Pernilla Snis, Informationsansvarig, tel 08-445 18 47, pernilla.snis@infohwy.se nformation Highway-koncernen erbjuder kvalificerade konsulttjänster och skräddarsydda affärslösningar med huvudsaklig inriktning på Internet/intranet samt marknadsför och säljer ett brett sortiment av dataprodukter från ledande tillverkare av hård- och mjukvara. Fokus ligger på stora och medelstora företag och organisationer som efterfrågar interaktiva nätverks- och kommunikationslösningar med krav på hög flexibilitet och säkerhet. Moderbolaget Information Highway AB (publ) noterades på Stockholm Fondbörs Olista i juni 1997. Antalet anställda uppgår i dagsläget till 240 stycken.

Prenumerera