Stabilt tredje kvartal för Infranord

Juli – september

• Orderingången under perioden var 1 349 MSEK (577)
• Intäkterna uppgick till 918 MSEK (977)
• Rörelseresultatet uppgick till 72 MSEK (69)
• Periodens resultat uppgick till 56 MSEK (53)
• Resultat per aktie uppgick till 0,41 kr (0,39)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -103 MSEK (-29)

Januari – september

• Orderingången under perioden var 3 007 MSEK (3 040)
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 7 068 MSEK (4 979)
• Intäkterna uppgick till 2 810 MSEK (2 776)
• Rörelseresultatet uppgick till 200 MSEK (85), varav en engångspost utgör 51 MSEK (0)
• Periodens resultat uppgick till 156 MSEK (64)
• Resultat per aktie uppgick till 1,15 kr (0,47)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK (13)
• Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 836 (1 943)

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 918 MSEK (977) och rörelseresultatet uppgick till 72 MSEK (69). De ackumulerade intäkterna ökade jämfört med föregående år och uppgick till 2 810 MSEK (2 776). Efter tredje kvartalet visar Infranord ett förbättrat rörelseresultat på 200 MSEK (85), varav 51 MSEK utgörs av en engångspost under andra kvartalet.

Den positiva resultatutvecklingen fortsätter. Långsiktiga förbättringsåtgärder har förbättrat bolagets kostnadsstruktur och byggt en mer effektiv organisation. Lönsamheten har också påverkats positivt av förbättrad projektstyrning. Inom dessa områden har Infranord kommit långt, men fortsatta förbättringar är nödvändiga för att behålla lönsamheten.

Den ackumulerade orderingången 2016 uppgick till 3 007 MSEK (3 040). Under tredje kvartalet tecknade Infranord bland annat nya avtal för basunderhåll av sträckan Långsele-Vännäs, Botniabanan, och för sträckan Västra Götaland Öst med ett sammanlagt kontraktsvärde på 640 MSEK. Infranord tecknade också avtal med Trafikverket avseende kontaktledningsupprustning för Ånge Bangård med ett beräknat värde av cirka 140 MSEK. Tillväxten i befintliga kontrakt har också utvecklats bra och orderstocken vid periodens utgång uppgick till drygt 7 miljarder kronor.

Den svenska regeringen presenterade i oktober en infrastrukturproposition vilket skapat förnyad debatt om behovet av underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet. Det finns en allmän förståelse för behovet av ytterligare medel för att upprätthålla och utveckla järnvägen, något som på sikt bör påverka Infranords verksamhet positivt. Med stark finansiell ställning och en historiskt hög orderstock har Infranord ett bra utgångsläge för framtiden.

För mer information kontakta:

Lars Öhman, VD Telefon: 010-121 4300 lars.ohman@infranord.se

Lina Stolpe, CFO Telefon 010-121 2808 lina.stolpe@infranord.se

Lina Stolpe, CFO, telefon +46 (0) 10-121 28 08

Lars Öhman, CEO, +46 (0)10 121 43 00

Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret mot framtiden. Våra medarbetare finns över hela landet och vi omsätter 4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Med 1800 anställda och en omsättning på över 4 miljarder är Infranord marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Prenumerera

Snabbfakta

Stabilt tredje kvartal för Infranord
Twittra det här