Inhalation Sciences publicerar bokslutskommuniké för 2017

Den fullständiga rapporten finns nedladdningsbar på bolagets hemsida www.inhalation.se

Under 2017 ökade Inhalation Sciences omsättningen med 11 procent, bildade dotterföretaget Ziccum AB, noterades på Aktietorget, erhöll en genombrottsorder från AstraZeneca, ingick avtal med kontraktstillverkare och stärkte marknadsorganisationen.

Sammanfattning av bokslutskommuniké (Koncernen):

oktober - december 2017                                       januari – december 2017

ŸNettoomsättning 2 947 (261) tkr                               Nettoomsättning 8 022 (7 216) tkr

ŸRörelseresultat -2 125 (-2 672) tkr                            ŸRörelseresultat -6 567 (-5 121) tkr

ŸResultat per aktie före utsp. -0,25 (-1,12) SEK         ŸResultat per aktie före utsp. -1,13 (-3,08) SEK

ŸResultat per aktie efter utsp. -0,24 (-1,12) SEK        ŸResultat per aktie efter utsp. -1,12 (-3,08) SEK

VD kommenterar

Under årets sista kvartalet gjordes viktiga framsteg för att kunna öka försäljningstakten av våra produkter och möta ökad efterfrågan. ISAB har ingått ett långsiktigt tillverkningsavtal med AQ gruppens enhet i Uppsala (AQ M-tech). Vårt samarbete sträcker sig flera år bakåt i tiden vilket är en trygghet för kommande uppskalningar och produktionseffektiviseringar. Vid årsskiftet rekryterades Joel Mared som nu tagit rollen som produktingenjör. Därmed tar vi ett första steg mot att bygga en organisation som skall kunna möta våra kunders service- och supportbehov, en viktig eftermarknad för framtiden.

ISAB har fått flera positiva besked från patentverk runt om i världen med nya godkännanden vilket är en hörnsten för att förstärka vår position som ledande inom avancerad lab-utrustning för inhalationsforskning.

En annan viktig faktor som jag återigen vill framhäva är det succesivt ökande antalet vetenskapliga referenser som finns tillgängliga om våra produkter. Publicering av posters och publikationer från globala aktörer som AstraZeneca, Fraunhofer, Karolinska Institutet och Kings College är avgörande för vår fortsatta expansion då det validerar nyttan och belyser möjligheterna med våra tekniker. De resultat som under årets sista månader genererats inom ramen för det EU-finansierade projektet FORMAMP och som kommer att publiceras successivt under 2018 kan också komma att få stor betydelse för att belysa potentialen i våra instrument.

Under fjärde kvartalet har vi också gjort stora framsteg med Ziccum och skapat goda förutsättningar för att vårt dotterföretag skall bli spännande att följa framöver och förhoppningsvis bära med sig en betydande potential för våra aktieägare.

Inför 2018 finns goda förutsättningar att öka försäljningstakten och möta marknadens behov av högkvalitativa instrument för att studera hur partiklar vi andas in påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Huddinge den 22 februari 2017

Fredrik Sjövall, VD 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet oktober - december

Den 5 oktober 2017 publicerades att ISAB och AQ M-Tech i Uppsala har ingått ett avtal om produktion av ISABs produkter. Avtalet är ett viktigt steg i ISABs kommersialiseringsprocess och skapar goda förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan av bolagets produkter

Ny forskning som presenterades av AstraZeneca vid AIT-konferensen i Köpenhamn i Danmark den 26–27 oktober visar att PreciseInhale kan minska risken och påskynda takten vid utveckling av inhalationsläkemedel

Bolaget erhöll ett utökat EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta bakterier uppgående till maximalt EUR 126 600. Det utökade stödet upparbetades under årets sista kvartal

Väsentliga händelser under rapportperioden januari-december

En order från Fraunhofer ITEM avseende ett PreciseInhale-system med ett ordervärde om cirka 1 Mkr tecknades i mars månad

Ett kontraktsforskningsuppdrag för Philip Morris Products S.A. har signerats. Ordervärdet uppgick till totalt 1,5 MSEK och uppdraget är att karakterisera farmakokinetiska egenskaper av nikotin med syfte att exploatera potentiella läkemedelsapplikationer

Ett kontraktsforskningsuppdrag för Celon Pharma S.A. har signerats. Uppdraget utgörs av en pilotstudie för att utvärdera PreciseInhales potential att kartlägga farmakologiska egenskaper av Celon Pharmas inhalationsprodukter

Ett samarbetsavtal har ingåtts med AstraZeneca med syfte att utvärdera PreciseInhale i AstraZenecas utvecklingsprojekt. Samarbetet sträcker sig, initialt, över 2017 och ger bolaget tillgång till Astra Zenecas expertis i den fortsatta valideringen av teknologin.

Koncernens patenterade produkt, LaminarPace, för spray-torkning av känsliga material har överlåtits till ett nybildat dotterföretag vid namn Ziccum AB. Syftet med överlåtelsen är att öka kommersialiseringstakten avseende LaminarPace samt fokusera Inhalation Sciences verksamhet på huvudprodukten PreciseInhale. Den fortsatta kommersialiseringen genom Ziccum AB kommer att ledas av Göran Conradson

Inhalation Sciences har i juni och tillsammans med Novartis presenterat en vetenskaplig poster på en kongress (ISAM) i Santa Fe, USA. Postern beskriver PreciseInhales kapacitet att hantera avancerade formuleringar avsedda för inhalation

Chiesi Farmaceutici S.p.A. offentliggjorde en studie som visar att PreciseInhale levererar farmakokinetiska data i preklinisk utvecklingsfas med bättre precision än alternativa tekniker. Resultaten publicerades i en artikel i den ansedda tidskriften Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery

Under september månad genomfördes nyemission vilken uppgick till 17 MSEK före emissionskostnader om ca 2,8 MSEK

Bolaget rekryterade Ola Nerbrink som ”senior sales advisor” med syfte att öka kommersialiseringstakten av bolagets produkter på den internationella marknaden

Den 27 september publicerades att ISAB erhållit en order på ett komplett PreciseInhale system inkluderande plattformens samtliga moduler från AstraZeneca. Ordervärdet uppgick till ca 3,2 MSEK

Den 28 september noterades Inhalation Sciences aktie av serie B på Aktietorget (Ticker: ”ISAB”; ISIN SE0009983893)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,0 Mkr och förbereder för notering vid Aktietorget under fjärde kvartalet 2018. Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till deltagande i den planerade noteringsemissionen

Ziccum uppnår proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya resultat visar att Ziccum’s system för spray-torkning, LaminarPace® kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet

Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale och utgör en kombination av produkt- och metodpatent. Patentets livslängd sträcker sig till och med 2033

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera