Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB årsstämma den 23 maj 2018

Idag, den 23 maj 2018, hölls årsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Per Nilsson, Klaus Gottwald och Per Gerde samt nyvaldes Fredrik Sjövall, Sonja Gerde och Tom Sundelin. Till styrelseordförande nyvaldes Fredrik Sjövall. Det beslöts att arvode skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Crowe Horwath Osborne AB och Thomas Gustavsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om två emissioner av teckningsoptioner (”TO 2018/2021”) innebärande följande.

Inhalation Sciences Sweden AB emitterar högst 70 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 10 000 av teckningsoptionerna ska kunna tecknas av Per Gerde, styrelseledamot i bolaget, och 60 000 av teckningsoptionerna ska kunna tecknas av Lena Heffler, verkställande direktör i bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 28 000 kronor genom utgivande av högst 70 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,4 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021, i förhållande till totalt antal aktier vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i TO 2018/2021 uppgår till cirka 0,8 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier och röster och antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande.

Fullständiga villkor framgår av de förslag som lagts ut på bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission eller fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler, inte ökar med mer än tio (10) procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Flemingsberg den 23 maj 2018

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar