Bokslutskommuniké för Initiator Pharma A/S

INITIATOR PHARMA NÄRMAR SIG KLINISKA PRÖVNINGAR

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016. Av detta skäl avser jämförelsesiffrorna perioden 2016-05-02 – 2016-12-31.  

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 863 TDKK (-713) 
 • Resultat per aktie var -0,27 DKK (-0,14) 


Hela året 2017 (2017-01-01 – 2017-12-31) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 561 TDKK (-887) 
 • Resultat per aktie var -1,04 DKK (-0,18) 
 • Likvida medel: 7 169 TDKK (167) 
 • Soliditet: 64 % 

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 8 683 943 aktier (per den 2017-12-31). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under fjärde kvartalet 2017

 • Initiator Pharma A/S inleder i oktober de första toxikologiska och toxikokinetiska djurstudier i enlighet med Good Laboratory Practice (GLP) med Syngene, Bangalore, Indien.  
 • I november erhåller Initiator Pharma positiva preliminära resultat från toxikologiska och toxikokinetiska studier på vår ledande läkemedelskandidat IPED2015.
 • I december rapporterar Initiator Pharma positiva resultat från en 28-dagars toxikologisk studie på minigrisar med vår ledande läkemedels- kandidat IPED2015, vilket förflyttar utvecklingsprogrammet närmare en klinisk prövningsansökan (CTA) med målet att inleda en klinisk Fas 1-studie nästa år.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

 • Initiator Pharma rapporterar att vi framgångsrikt har genomfört den prekliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat IPED2015 mot Erektil Dysfunktion. Studierna slutfördes före den tidigare tillkännagivna tidplanen och omfattade experimentellt arbete inklusive merparten av positiva data från den kardiovaskulära telemetristudien, andningsstudien och en ren genotoxicitetsprofil.  
 • Initiator Pharma meddelar att bolaget erhållit ett så kallat Intention to Grant från Europapatentverket (”EPO”) för sin patentansökan avseende produktkandidaten IPDP2015. Ett Intention to Grant innebär i korthet att EPO avser att bevilja bolagets ansökan.  
 • Styrelsen föreslår extra bolagsstämma för att besluta om genomförande av företrädesemission om högst 8 683 941 aktier och 5 789 294 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1, i form av units. Fulltecknad emission tillför Initiator Pharma initialt cirka 19,1 MSEK genom teckning av aktier samt ytterligare cirka 12,7 MSEK i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas. Totalt omfattar emissionen högst cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader. Bolagets huvudsakliga ambition med detta finansieringsupplägg är att det, i det fall både nu förestående företrädesemission samt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fulltecknas, inte kommer att behövas ytterligare kapitaltillskott för att utveckla IPED2015 till den punkt Initiator Pharma tiden haft som huvudsaklig målsättning – kliniskt fas IIa-Proof of Concept.

VDs kommentar 

“I fjärde kvartalet erhöll Initiator Pharma positiva preliminära data från de toxikologiska och toxikokinetiska djurstudierna, og i januari rapporterade vi att den prekliniska utvecklingen av IPED 2015 var sluttförd. De senaste framgångarna innebär at vi nu kan förverkliga våra planer på att inleda de första kliniska fas I-studierna i människor i mitten av 2018. För att finansiera dessa planer har styrelsen beslutat att genomföraen företrädesemission. Det är bolagets målsättning att den extraordinära bolagstämman den 1 mars kan godkänna forslaget. Om emissionen samt TO1 blir fullt utnyttjad så kommer inte bolaget att behöva ytterligere kapitaltilskott för at utveckla IPED2015 till kliniskt fas IIa-Proof of Concept. ”

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓ och LevitraÓ. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är noterat på Aktietorget och har cirka 3 600 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com. 

Prenumerera