Kallelse till extra bolagsstämma

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i bolagsordningen kallas härmed till extra bolagsstämma i INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

1 mars 2018 kl. 14.00,

Fredrik Nielsens Vej 2, Byggnad 1422 (Aarhus universitet), 8000 Aarhus C, Danmark

Styrelsens förslagA.       Dagordning 

Efter val av ordförande gäller följande dagordning för bolagsstämman: 

1.       För att stärka bolagets kapitalbas föreslår styrelsen följande modell för kapitalökning med samtidigt utgivande av teckningsoptioner:

Allmän beskrivning av emissionen:

Nyemissionen omfattar upp till 2 894 647 units.

  • En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit enligt ovan.

Priset per aktie är fastställt till 2,20 kronor per aktie, vilket innebär att priset per unit är fastställt till 6,60 SEK (2,20 x 3 aktier). Teckningsoptionerna ingår vederlagsfritt i varje unit.
Högst 8 683 941 nya aktier kommer att emitteras i den planerade emissionen. Som nämnts ovan betyder det att emissionen kommer omfatta högst 2 894 647 units. Eftersom varje unit även innehåller två (2) teckningsoptioner, innebär detta att det högst kommer att emitteras 5 789 294 teckningsoptioner (2 894 647 units x 2). Teckning av units skall ske under perioden från och med den 15 mars 2018 till och med den 29 mars 2018.

Praktiskt exempel:

Person X har för närvarande nio (9) aktier i Initiator Pharma. Det innebär att Person X kommer att få nio (9) uniträtter på avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter (9 mars 2018).

Person X kommer då att vara berättigad att teckna tre (3) units med uniträtterna. Var och en av dessa units består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner (teckningsoptioner).

Detta innebär att om person X beslutar att nyttja alla sina uniträtter, kommer han eller hon att erhålla nio (9) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018, enligt villkoren i styrelsens förslag, så att varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie till samma pris som de aktier som tecknades vid tecknandet av units.
För förslagets fullständiga innehåll hänvisas till styrelsens förslag.

Enligt bolagsordningens § 7 anges att det totala antalet röster är 8 683 943.

I enlighet med den danska aktiebolagslagen, finns följande dokument tillgängliga på bolagets hemsida:

  • Årsredovisning för 2016
  • Styrelsens redogörelse med händelser av betydelse för bolagets ställning som uppstått efter att den senaste årsredovisningen lämnades
  • Yttrande från bolagets revisor om styrelsens redogörelse
  • Gällande bolagsordning för bolaget

När det gäller tidsfristen för teckning och andra praktiska frågor, se styrelsens förslag.

---oOo---

Avstämningsdag för rätt till deltagande på bolagsstämman är den 22 februari 2018. Endast de personer som är aktieägare på det datumet har rätt att delta och rösta på bolagsstämman.

För att få fysisk tillgång till bolagsstämman och därmed kunna delta i och rösta på bolagsstämman ska en aktieägare senast tre (3) dagar före bolagsstämman begära ett inträdeskort som avses i bolagsordningen § 10.

Begäran om detta ska ställas till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktieägare har även möjlighet att begära tillträdeskort för en fullmaktshavare, som fysiskt närvarar i aktieägarens ställe. Begäran ska ske enligt ovanstående riktlinjer. Aktieägaren ska i detta fall fylla i och skriva under det fullmakts- och röstningsformulär som finns på bolagets hemsida. Fullmaktshavaren ska ha med sig tillträdeskortet och originalformuläret till bolagsstämman.

På bolagets hemsida finns även ett fullmakts-/brevröstningsformulär som kan användas om en aktieägare vill rösta skriftligt genom fullmakt. Praktiska upplysningar om användande och insändande av fullmaktsformuläret finns i formuläret. Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de ämnen som kommer att tas upp på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligt före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaren kommer – med de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att ges på bolagsstämman eller göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman. Allt material som nämns i denna kallelse kan beställas från Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet skickas endast via e-post. Därför måste en e-postadress anges. Allt material finns också tillgängligt på bolagets hemsida.

INITIATOR PHARMA A/S

Å styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)