Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Kraftig förbättring av koncernens resultat +11,6 ( -6,0) miljoner kronor * Nettoomsättningen uppgick till 35,1 (12,5) miljoner kronor * Substansvärdet beräknas till 85 (43) miljoner kronor vilket motsvarar 5,25 kronor per aktie * Resultat per aktie motsvarar +0,71 (-0,83) kronor * InnovationsMäklarna investerade i tio nya företag under året * aPROch AB noterades på Aktietorget i december efter nyemission * InnovationsMäklarnas emission fulltecknades InnovationsMäklarna är ett Venture Capital-företag, som investerar i unga, innovativa tillväxtföretag inom främst IT/Telekom och Life Sciences. InnovationsMäklarna är aktiv ägare i sina portföljföretag. Avyttring av aktier kan ske vid marknadsnotering på större marknadsplats eller genom försäljning av företaget till industriell part. Verksamheten Bolagets Venture Capital-verksamhet har lagts in i ett nytt helägt bolag - IM Venture AB. Värdepappersrörelsen bedrivs i IM Venture & Finans AB som är under namnändring till IM Finans AB. Ansökan om utökade värdepapperstillstånd avseende aktiehandel, kapitalförvaltning och garantigivning vid nyemissioner kommer att inlämnas under första kvartalet 2001 till Finansinspektionen. Under fjärde kvartalet har koncernen ökat sitt ägande i bl.a. a Optilink AB, Radco Data AB, Skillstore AB och Skolboken.se AB. Inga aktieförsäljningar av betydelse har gjorts under fjärde kvartalet. Under året har InnovationsMäklarna investerat i tio nya företag varav nio är onoterade och ett bolag - aPROch AB - noterats på Aktietorget. Ekonomi Koncernens omsättning ökade till 35,1 (föregående år 12,5) miljoner kronor. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2,9 miljoner kronor. Nettoresultatet för helåret förbättrades till 11,6 (-6,0) miljoner kronor. I resultatet inkluderas nedskrivningar av aktier med sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Nedskrivning av aktier har gjorts efter en individuell bedömning. Disponibla likvida medel uppgick per 31 december till 27 miljoner kronor. Till detta finns även ej utnyttjat utrymme på checkräkningskrediter på totalt 2,0 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 89%. Koncernens beräknade substansvärde har under fjärde kvartalet ökat till 85 miljoner kronor vilket motsvarar 5,25 kronor per aktie efter skatt. Bokfört värde på värdepappersinnehavet är 22 miljoner kronor och övervärdet är cirka 47 miljoner kronor. Substansvärdet beräknas som det egna kapitalet korrigerat med övervärden efter latent skatt på värdepappersinnehav. För värdepapper som är noterade på börs eller annan marknadsplats används börskursen den 31 december. För onoterade värdepapper används den senaste emissionskursen om inte annan omständighet gör att aktievärdet bör beräknas lägre. Nyemission Under oktober slutfördes en nyemission med företrädesrätt som fulltecknades och inbringade 23,6 miljoner kronor efter emissionskostnader. Totalt utgavs 8.119.501 aktier av serie B med teckningskursen 3 kronor. Aktien InnovationsMäklarnas aktie är noterad på AktieTorget - en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. Börskursen den 31 december var 3 kronor. Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten att notera Bolagets aktie på OM Stockholmsbörsens O-lista. Totalt finns 16.239.002 aktier utgivna varav 3.269.400 utgörs av aktier av serie A och 12.969.602 aktier av serie B. Aktiens nominella värde är 1 krona. Avtal och juridik Bolagets tvist med Obducat är löst genom förlikning, Obducat har betalat 1,25 miljoner kronor vilket överensstämmer med fordringens bokförda värde. Moderbolaget Moderbolaget bedriver konsultverksamhet. Omsättningen uppgick till 1,1 (1,8) miljoner kronor och nettoresultatet uppgick till +4,7 (-8,4) miljoner kronor. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,1 (0,9) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december till 19,5 (2,4) miljoner kronor. Utdelning Innovationsmäklarna förfogar över 4,7 miljoner kronor i fritt eget kapital. Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2000. I det fria kapitalet ingår villkorade aktieägartillskott om sammanlagt 1.718.800 kronor. Aktieägartillskott kan efter bolagsstämmans beslut återbetalas när fritt kapital för utdelning föreligger. Eftersom bolaget står inför en O-listnotering kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att hela aktieägartillskottet återbetalas till tillskottsgivarna. Händelser efter årsskiftet InnovationsMäklarnas dotterbolag IM Invest AB har ökat antalet aktier i Sonesta AB (publ) med sammanlagt 2.250.000 aktier av serie B. 1.000.000 aktier har tecknats i nyemission och övriga har förvärvats av huvudägarna. IM Invest har vidare tecknat 11.400 aktier i Surgical Science AB. Ekonomisk information Årsredovisning kommer att sändas till samtliga kända aktieägare och kommer att finnas tillgänglig på InnovationsMäklarnas kontor senast två veckor före bolagsstämman. Rapportdatum för 2001: 25 april Delårsrapport januari-mars 2001 23 augusti Delårsrapport januari-juni 2001 29 oktober Delårsrapport januari-september 2001 8 februari 2002 Bokslutskommuniké för 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 25 april 2001 kl.16.00 i Stockholmsrummet Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm. Värdepappersportföljen I nedanstående tabell framgår detaljerna i InnovationsMäklarnas värdepappersinnehav per 31 december 2000. Marknadsvärdet har justerats för värdet av utställda optionerna om lösenpriset för dessa understiger marknadsvärdet. InnovationsMäklarna administrerar optionsprogram för ett antal portföljbolags räkning. Skillnaden mellan bokfört värde och det justerade marknadsvärdet ökar det egna kapitalet vid beräkningen av substansvärdet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00400/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00400/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar