Polyvalens, förskjutningar och biokolsflamman som brinner för framtiden

Fonden Innovativ Kultur avslutar nu sin 7:e ansökningsomgång med att dela ut medel till 12 projekt. Det rör sig om en koreografi av det offentliga rummet, om ett uppluckrande av gränsen mellan konstnär och betraktare samt om att visa på Stockholms lyskraft i frågor som rör miljö.

Innovativ Kultur fick i vårens ansökningsomgång in 137 ansökningar, 25 av dessa fick möjligheten att presentera sina idéer vid tillfälle för projektpresentationer. En referensgrupp bestående av externa experter gjorde därefter en bedömning av projektet och lade fram ett förslag till Innovativ Kulturs styrgrupp som därefter fattade beslut om fördelning av medel. 

Totalt delas 1 940 000 kronor ut, vilket är en ökning i anslag med 778 000 kronor i jämförelse med föregående omgång. Stiftelsen framtidens kultur samverkar sedan 2010 med Innovativ Kultur – som arbetar på uppdrag av Stockholms stad – i finansieringen av projekten.

Nedan följer beskrivningar av de 12 beviljade projekten.

Biodlarsamhället Ett gränsöverskridande projekt som förenar forskning, filosofi och konst i en ny form av konstnärlig organisering. Ett biodlarsamhälle i innerstaden blir plattform för diskussioner om ömsesidiga beroenden. Projektmedel om 70 000 kronor beviljas till en förstudie för att utveckla projektidén som bedöms ha potential att konstnärligt nå ut med angelägna frågor på bred front. Sökande är Kulturföreningen DKTUS och projektledare är Erik Sjödin. 

www.dktus.org

Biokolsflamman är en konstinstallation och tillika ett inlägg i klimatdebatten. En ständigt brinnande flamma producerar genom pyrolys biokol vilket bidrar till en reverserad miljöpåverkan. Projektidén är att ge Stockholm ett konstnärligt inslag i stadsbilden vid Slussen samt att lyfta frågor om hållbar utveckling och miljö. Konstnärlig innovationskraft och förenas genom projektet med aktuell forskning. Projektet beviljas 200 000 kronor. Sökande är Vagga till Vagga AB och projektledare Mattias Ohlson.

www.vaggatillvagga.se

Cocking catastrophes är en performance där frågor om lockelse och njutning respektive rädsla och oro inför olyckor undersöks. En katastrofmenu komponeras och tillagas noggrant för att sedan förstöras. Med konstnärlig kompetens och i en behandlas I projektet frågor av samhällsrelevans i en provokativ, innovativ och förnyande konstnärlig form.Projektet beviljades 150 000 kronor. Sökande är Mossutställningar och projektledare Stella d'Ailly.

www.mossutstallningar.com

Förskjutningar - mobilapplikationer som scenkonst. Förskjutningar är teater i form av en mobilapplikation och ett konstexperiment som ifrågasätter konventioner kring gestaltning, berättande och dramatikens upphovspersoner. Användaren kan lägga in egna berättelser i projektet och ta del av föreställningar som skapas utifrån insända berättelser. Projektet förenar nytänkande inom konstnärlig digital kommunikation med oprövade former deltagande och tillgänglighet. Projektet beviljas 300 000 kronor. Projektledare är Nasim Aghili.

Helst inte är ett samarbetsprojekt mellan Teater Tribunalen och Bastardproduktion i syfte att förnya scenkonstens arbetsprocesser och sudda ut gränsen mellan dans, teater och performance. Målet är att skapa en föreställning vars hela tillblivelseprocess är tillgänglig för publik. Projektet strävar efter att tillgängliggöra det sceniska skapandet. Projektet beviljas 145 000 kronor. Projektledare är Frida Röhl. Sökande är Teater Tribunalen.

www.tribunalen.com

www.bastardproduktion.se

Hinder vill undersöka villkor, potential och eventuella begränsningar med att inkludera (funktions)hinder i en scenisk gestaltning. Genom nya konstellationer och gränsöverskridande konstnärligt arbete förankrar projektet aktuell forskning i det sceniska arbetet och ser möjligheter i hinder. Genom nya konstellationer och gränsöverskridande konstnärligt arbete förankrar projektet aktuell forskning i det sceniska arbetet och ser möjligheter i hinder. Projektet beviljas 165 000 kronor. Sökande och projektansvarig är Anja Rühle och Nobody dansproduktion.

www.anjaruehle.com

Let me loose myself är ett ljudkonstprojekt som är nära förbundet med Skogskyrkogården och begravningsplatsens unika karaktär. Allmänhet bjuds in att få en förstärkt konstnärlig och spirituell upplevelse av platsen genom ett antal ljudkonstverk som görs tillgängliga i digital form. Projektet förenar konstnärlig kompetens och förnyelse med hög grad av tillgänglighet i ett offentligt rum. Projektet beviljas 70 000 kronor. Som sökande står CC7 och projektledare är Sarah Kim.

The IC!-projekt. Med hjälp av avancerad kommunikations- och displayteknik skapas en ny dimension vad gäller dokumentärfilm. En kombination av direktsänd video, ljudkonst och 3D-miljöer möjliggör spännande interaktion mellan olika geografiska platser samt mellan publik och avsändare. The IC!-project bedöms ha konstnärlig bärkraft och förnyelsegrad. Projektet beviljades 200 000 kronor. Projektledare är David Österberg. Sökande är Biospheric Pictures AB.

www.bipic.se

Observatory and The Infinite Conversation är en serie av diskussioner i mörker. Varje dag under projektet förs samtalet vidare av en fråga ställd av en till konsthallen inbjuden gäst. Ett experiment i konstnärlig framkant och väl förankrat inom forskning. Projektet syftar till att utröna hur våra sinnen och vårt intellekt påverkas när en aktivitet sker i mörker. Projektet beviljades 100 000 kronor. Projektledare är Christer Lundahl. Sökande är Lundahl & Seitl.

www.lundahl-seitl.com

Polyvalens förenar i sitt projekt koreografi, stadsmiljö och skulpturala objekt och utvecklar på så sätt nya former av konstnärlig interaktion mellan medborgare och stad. Därtill lyfts en undangömd plats i det offentliga rummet fram för allmänheten att ta del av. Projektet förenar flera konstnärliga discipliner och främjar en gränsöverskridande kulturorganisation. Projektet beviljas 180 000 kronor. Projektledare är Joanna Zawieja och Ylva K Rosvall.

Power Landscapes är en ny metod för att med konst som motor och medium överföra det som sker under vetenskaplig konferens om miljö och klimatfrågor till ett publikt sammanhang. Projektet möjliggör en en ny interaktionsform med allmänheten I angelägna frågor och beviljas 70 000 kronor. Sökande är Konstfrämjandet i Stockholm och projektledare är Po Hagström.

www.pohagstrom.org

www.konstframjandet.se

Taktil Fotoutställning. I projektet skall utvecklas ett nytt verktyg för att göra tredimensionella fotografier tillgängliga för såväl blinda som seende. Ett inkluderande projekt i ett angeläget ämne. I nära samverkan med dövblinda ska projektets deltagare erbjudas möjlighet att fotografera och därefter omvandla bilden till ett taktilt foto. Projektet beviljades 290 000 kronor. Sökande organisation är FSDB Stockholm och Gotlands län, projektledare är Birgitta Martinell och Ann Jansson

www.fsdba.se

www.truls.se

www.projektorutbildning.se

För frågor om Innovativ Kultur och projekten kontakta Bernt Ericson, styrelseordförande för Innovation Impact som driver Innovativ Kultur på uppdrag av Stockholms Stad. 

Bernt Ericson
070-593 88 90
bernt.ericson@innovation-impact.se

Innovativ Kultur
Innovation Impact
c/o Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm

Besöksadress: Rosendalsvägen 7

Taggar:

Om oss

Innovativ Kultur har resurser till nyskapande projekt, experiment och samverkan mellan kulturyttringar, kultur och näringsliv eller kultur och akademi. Vi verkar för kulturell och konstnärlig förnyelse i Stockholms län.Projekten vi arbetar med behöver inte bli publika, välkända eller lyckas fullt ut. Däremot vill vi se projekt i tidiga faser som utmanar och förnyar.Innovativ Kultur startade på uppdrag av Stockholms stad hösten 2008. Från och med 2010 samarbetar vi även med Stiftelsen framtidens kultur.Innovativ Kultur är ett projekt från Innovation Impact på uppdrag av Stockholms stad.