Svenska kommuner erkänner: ”vi gör för lite för invandrarna”

Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum presenterar idag en unik undersökning av Sveriges kommuner och deras insatser för att stärka invandrarföretagares situation. Många kommuner saknar överhuvudtaget särskilda insatser riktat till målgruppen. Bland de kommuner som har åtgärder menar en klar majoritet att satsningarna inte räcker utan behöver förstärkas ytterligare.

Dagens undersökning har vänt sig till näringslivsansvariga tjänstemän i samtliga kommuner, varav 144 har besvarat enkäten. - Att nästan 50 procent av Sveriges kommuner inte tar sig tid att svara är ett resultat i sig. Jag tolkar det som ett tydligt besked från dessa kommuner att man inte prioriterar denna målgrupp, säger Maroun Aoun, vd IFS. Studien visar att var tredje kommun har tagit fram särskilda informationsinsatser riktat till företagare med utländsk bakgrund. Var fjärde kommun säger sig ha en särskild näringsstrategi för att lyfta fram målgruppens situation och lika många kommuner har tillsatt en resursperson för att arbeta med frågor som behandlar invandrarföretagande på lokal nivå. Av de svarande är det framför allt större städer och glesbygdskommuner som är bäst på att ha tagit från en strategi och riktade insatser för målgruppen invandrarföretagare. Sämre går det för landets förorts- och pendlingskommuner. Stockholm och Malmö har inte besvarat enkäten. - Det är både lite förvånande och uppmuntrande att också mindre kommuner med knappa resurser kan visa upp att man har konkreta insatser för att stärka denna grupp av företagare i kommunen. Samtidigt visar undersökningen att endast 5 procent av de kommuner som svarat har vidtagit åtgärder för att få fler invandrarföretagare att delta i kommunala upphandlingar. Det är ett resultat som väcker en viss oro, avslutar Maroun Aoun: - Det är ett problem som man måste ta på stort allvar eftersom det finns mycket stora pengar i offentliga upphandlingar och alla måste kunna delta i konkurrensen. Det här visar att det inte handlar om att kommuner har felprioriterat frågan, det är snarare frågan om en icke-prioritering! Undersökningen presenteras idag kl 16.30 på Café Vinäger, Visby.

Prenumerera

Dokument & länkar