KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2012 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grevgatan 34, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 maj 2012. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2012”.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges (högst två).

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder ju­ridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 14 maj 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 10 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen                

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och styrelseordförande

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna vid årsstämman 2011, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Sven Hagströmer.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman en total utdelning om 2,00 (0,50) kronor per aktie, varav ordinarie utdelning om 0,65 (0,50) kronor per aktie samt en extra utdelning om 1,35 (0,00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 22 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 25 maj.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 440 000 kronor (660 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (40 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Daniel Soussan och Rickard Wilton samt nyval av Sebastian Billing och Richard Båge. Det föreslås vidare omval av Daniel Soussan till styrelseordförande.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2011 och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 2 maj 2012 på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11 619 330 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Stockholm i april 2012 
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. 

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-510 000 00, Fax: 08-510 000 01
www.insplanet.com 

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera