Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO1 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Insplorion AB (publ) delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Insplorion genomförde den 22 januari 2018 är satt till den 14 februari 2018. Detta innebär att sista dag för handel med Insplorions aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 12 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO1 är den 13 februari 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO1 tilldelas för varje heltal om tjugoåtta (28) aktier som innehas per avstämningsdagen den 14 februari 2018. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 31,50 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO1 registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 5 februari 2018.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter den 5 februari 2018, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:
-       Tisdagen den 22 januari 2019 till och med tisdagen den 5 februari 2019
-       Onsdagen den 22 januari 2020 till och med onsdagen den 5 februari 2020
-       Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
-       Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
-       Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023Teckningsoptionerna finns tillgängliga från 2018-02-16. Detta sker automatiskt via Euroclear som administrerar bolagets aktiebok.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar