Delårsrapport januari – mars 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Omsättning uppgick till 56 (137) KSEK
  • Rörelsens intäkter uppgick till 441 (677) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 832 (-1 397) KSEK
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,28 (-0,21) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 311 (-1 701) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2018

  • 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var enhälligt.
  • 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.
  • 15 mars blev Insplorion utsedd till ”National Winner” på European Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare, politiker och akademiker. Insplorion kommer att representera Sverige i Europafinalen av tävlingen senare i år.
  • 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier”, som genomförts i samarbete med RISE Acreo, att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för batterisensorn. Marknadskartläggningen har också visat att det fiberoptiska systemet öppnar dörren för flertalet andra kommersiellt intressanta applikationer inom t ex in vivo diagnostik och processindustri. Resultaten från projektet kommer användas i framtida utveckling, speciellt för batterisensorn men också för andra fiberbaserade sensortillämpningar.

Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar