Delårsrapport januari – mars 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Omsättning uppgick till 56 (137) KSEK
  • Rörelsens intäkter uppgick till 441 (677) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 832 (-1 397) KSEK
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,28 (-0,21) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 311 (-1 701) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2018

  • 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var enhälligt.
  • 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.
  • 15 mars blev Insplorion utsedd till ”National Winner” på European Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare, politiker och akademiker. Insplorion kommer att representera Sverige i Europafinalen av tävlingen senare i år.
  • 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier”, som genomförts i samarbete med RISE Acreo, att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för batterisensorn. Marknadskartläggningen har också visat att det fiberoptiska systemet öppnar dörren för flertalet andra kommersiellt intressanta applikationer inom t ex in vivo diagnostik och processindustri. Resultaten från projektet kommer användas i framtida utveckling, speciellt för batterisensorn men också för andra fiberbaserade sensortillämpningar.

Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar