Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad

Den 18 oktober 2016 avslutades teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 425 procent. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256 396 nya aktier och bolaget tillförs därmed cirka 10,3 MSEK efter emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK).

VD Patrik Dahlqvist kommenterar
- Det är glädjande att så många tecknat i emissionen och vi vill passa på att tacka alla som tror på oss. Många har kommit fram och ställt frågor i samband med våra presentationer under teckningsperioden. Med de medel som emissionen inbringar kommer vi kunna ta viktiga steg mot kommersialisering av våra sensorprojekt samt utöka våra försäljningsaktiviteter kring vår instrumentaffär.

Tilldelning i emissionen
Totalt tecknades emissionen till cirka 45,5 MSEK. 1 227 750 aktier tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 98 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut i slutet av denna vecka. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Insplorion uppgå till 6 281 981 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 942 365 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (”Betald Tecknad Aktie”) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske under första halvan av november 2016.

Projektledare vid emissionen
InWest Corporate Finance var Insplorions projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK var emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Patrik Dahlqvist, patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar