Kommuniké från gårdagens årsstämma

På Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 5 april 2017 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter: Gunilla Almgren, Bengt Belfrage Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande).
  • Till revisor omvaldes Sven Cristea, KPMG.
  • Stämman beslutade att valberednings tillsättande ska ske enligt valberedningens förslag.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och 2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen förtydligade att detta är ett mandat för att ha handlingsfrihet till kommande stämma för eventuell acceleration av batteri- eller luftkvalitetsensorprojekten.

 Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman.

VDs presentation finns att ladda ner på bolaget hemsida här: https://www.insplorion.com/app/uploads/ÅR-presentation-VD-anförande-20170405.pdf

För mer information kontakta styrelsens ordförande: Jan Wahlström på 0732-32 39 26 eller janwahlstrom@icloud.com.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar