Marknadsmeddelande 40/18 - Information om Insplorion AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Insplorion AB:s teckningsoptioner INSP TO1 är den 21 februari 2018.

En (1) teckningsoption INSP TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 31,50 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: INSP TO1
ISIN: SE0010869784
Orderbok-ID: 47L0
CFI: RMXXXX
FISN: INSPLORION/OPT RTS 20230205
Första dag för handel: 21 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT
Tick-size: A (Other instruments)


Stockholm den 15 februari 2018


AktieTorget 
08-511 68 000 
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.