Bokslutskommuniké 2017

Stark lönsamhetsutveckling och många förvärv

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 20,3 procent till 935 (777) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var –5,5 procent.
 • Justerad EBITA ökade till 101 (61) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 10,8 (7,9) procent.
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet var 96 (73) miljoner kronor.
 • Elva förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 484 miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 1,38 (0,52).

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 29,4 procent till 3 114 (2 407) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var
  –1,7 procent.
 • Justerad EBITA ökade till 264 (156) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,5 (6,5) procent.
 • Det operativa kassaflödet för perioden var 227 (289) miljoner kronor.
 • 18 förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 1 031 miljoner kronor.
 • Orderstocken uppgick till 3 194 (1 999) miljoner kronor.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 3,69 (1,96) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 (0) kronor per aktie.

Kommentarer från VD Per Sjöstrand:

Jag är mycket nöjd att kunna avsluta 2017 med ett kvartal präglat av stark lönsamhetsutveckling och flera nya bolag i Instalco-familjen. Omsättningen för 2017 ökade till 3 114 (2 407) miljoner kronor varav 30,7 procent var förvärvad tillväxt och –1,7 procent var organisk tillväxt. Den organiska tillväxten påverkades av ett ovanligt stort projekt som hade sin kulmen under fjärde kvartalet 2016. Exkluderat detta enskilda projekt uppgick den organiska tillväxten till 1,4 procent. När vi nu går in i 2018 förväntar vi oss en stabilare utveckling i den organiska tillväxten, då betydligt fler av våra bolag kommer att ingå i beräkningsunderlaget.

Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 101 miljoner kronor, motsvarande en rekordhög justerad EBITA-marginal om 10,8 (7,9) procent. Förklaringen till lönsamheten ligger framför allt i vår affärsmodell, där bolagen behåller sin entreprenöriella profil, men också den höga graden av specialisering. Vi har inga generalistbolag i gruppen.

Orderstocken utvecklades starkt och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 194 (1 999) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 59,8 procent.

Nya förvärv i Sverige och Finland
Under det fjärde kvartalet har vi förvärvat de svenska verksamheterna Elkontakt och Elektro-Centralen och de finska Telefuusio och Kannosto-bolagen. De två första stärker vår närvaro i Västsverige och de finska Instalcobolagen är nu så många att vi börjar se reella samordningsvinster där.

Sett till året som helhet har gruppen totalt växt med elva verksamheter, fördelade på arton bolag, med en gemensam omsättning på 1 031 miljoner kronor. Vid utgången av fjärde kvartalet bestod Instalco av 43 bolag i Norden.

Vi startar även egna verksamheter när vi identifierar marknadsmöjligheter, där ett gott exempel är DALAB som under kvartalet öppnat en ny avdelning inriktat på elinstallationer och därmed blivit en multidisciplinär leverantör.

Med stolthet har vi under kvartalet startat vårt interna utbildningsprogram Instalcoskolan även i Norge. Instalcoskolan bedrivs sedan tidigare framgångsrikt i Sverige i syfte att vidareutbilda framtida ledare och för att attrahera och behålla kompetent personal. I Norge har vi också tillsatt en ny affärsområdesansvarig för samordning mellan de norska Instalcobolagen.

Projekt ska leverera samhällsnytta
Sett över helåret har Instalcobolagen startat mängder av intressanta projekt, stora som små. I varje projekt är vår ambition att leverera samhällsnytta, främst genom minskad miljöpåverkan, lägre energiförbrukning och ökad hållbarhet.

Under fjärde kvartalet har vi bland annat genom Rörgruppen och Ohmegi fått förtroendet att delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Inom industrisidan har vi via ORAB under hösten fått två stora uppdrag att installera rörinstallationer åt StoraEnso och BillerudKorsnäs vid pappersbruken Skutskär och Gruvön. ORAB tillsammans med Rörläggaren är med även i den andra installationsetappen av forskningsanläggningen ESS i Lund.

 I Helsingborg har Bi-Vent under kvartalet skrivit kontrakt om att vara med och bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen. I Göteborg har LG Contracting fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden.

 Under kvartalet har vi inte märkt någon avmattning i bostadsbyggandet men tendenser finns att fokus flyttas från produktion av bostadsrätter mot hyresrätter, vilket inte nämnvärt påverkar Instalco.

Hög kvalitetsnivå vid förvärv
Sett till förvärvsprocessen ligger vi bra till inför 2018. Liksom tidigare förvärvar vi lönsamma bolag som kan bidra till koncernens strategi och utveckling. Vår förvärvspipeline är starkare än någonsin vilket innebär att vi håller vår plan mot en EBITA på 450 miljoner kronor år 2020. Vår ambition är att förvärva 600-800 miljoner kronor i omsättning per år med en EBITA-nivå i linje med vårt marginalmål om 8 procent.

Vi fortsätter att utveckla samarbetet mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Med den grunden och strategin fortsätter vi att arbeta mot vår vision att bli ett av Nordens ledande installationsföretag med tydlig fokus på tillväxt och lönsamhet.

Presentation av rapporten

Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/ audiocast idag den 16 februari kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 42 690
UK: +44 203 008 9808
US: +1 855 831 5947

Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q4-2017  

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.