Delårsrapport januari-september 2017

Stabil tillväxt och god lönsamhet

Juli – september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 27,3 procent till 708 (556) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 0,2 procent.
 • Justerad EBITA ökade till 48 (15) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (2,7) procent.
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet var -3 (64) miljoner kronor.
 • Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 65 miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,85 (0,22).

Januari – september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 33,7 procent till 2 178 (1 629) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 1,5 procent.
 • Justerad EBITA ökade till 163 (95) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,5 (5,8) procent.
 • Orderstocken uppgick till 2 611 (1 911) miljoner kronor.
 • Det operativa kassaflödet för perioden var 131 (216) miljoner kronor.
 • Sju förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 548 miljoner kronor.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,31 (1,44) kronor.

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Instalco uppvisade fortsatt stabil omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade till 708 (556) miljoner kronor varav 26,9 procent var förvärvad tillväxt och 0,2 procent var organisk tillväxt – en klar förbättring jämfört det andra kvartalet. Justerad EBITA uppgick till 48 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (2,7) procent. Orderstocken fortsatte att utvecklas positivt och uppgick vid utgången av kvartalet till 2 611 (1 911) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 36,6 procent. Generellt noterar vi en mycket hög efterfrågan på installationstjänster och vi fokuserar primärt på att leverera våra tjänster inom ramen för våra återkommande och starka kundrelationer.

God förvärvssituation
Under kvartalet genomförde vi ytterligare ett förvärv i Norge – elbolaget AS Elektrisk, en Oslo-baserad totalleverantör inom el och tele med stark lokalanknytning i regionen. Bolaget har uppvisat en stabil och god lönsamhet under många år och utgör ett bra komplement till våra övriga bolag i Oslo.

Sett till den allmänna förvärvssituationen är vi i slutskedet av ett antal processer där vi förväntar oss avslut under återstoden av året, främst i Sverige och Finland. Sedan börsnoteringen i maj, som generellt har bidragit till en ökad kännedom om Instalco, har många bolag aktivt tagit kontakt med oss och vår bild är att vi kommer fortsätta att möta starkt intresse för Instalco-modellen framåt. Liksom tidigare förvärvar vi bara lönsamma bolag som kan bidra till koncernens strategi och utveckling.

Många projekt – ökande andel inom samhällsnyttan
Under kvartalet har våra bolag mottagit flera spännande projekt. Bland de mest noterbara finns Rörgruppens uppdrag att utföra VS-installationer i NCC:s nya huvudkontor i Solna, samt ett stort installationsuppdrag för våra bolag Klimatrör, PoB:s Elektriska och OTK Klimatinstallationer i LM Ericssons gamla huvudkontor som ska göras om till 350 nya bostäder.

Instalco har en exponering mot bostadsmarknaden på cirka 20 procent, där ungefär hälften avser nyproduktion och hälften renoveringar. Nyproduktionen finns framför allt i Stockholmsområdet. Vi har med andra ord en relativt liten och dessutom minskande exponering mot bostadsmarknaden. Vår bedömning är dock att behovet av nya bostäder oavsett konjunktur kommer fortsätta att vara stort, men att det snarare är hyresrätter som kommer att behöva möta efterfrågan.

En typ av projekt som ökar i andel är uppdrag inom samhällsnyttan, och Instalcos bolag är idag aktiva inom såväl stora sjukhusprojekt som polishus, skolor och andra samhällsviktiga funktioner. Med projekt som Södersjukhuset Stockholm, Nya Sjukhusområdet i Malmö hus 35 och 36 samt ny operationsavdelning hus 54 och 60 Centralsjukhuset Karlstad kan vi räkna oss som Sveriges främsta sjukhusbyggare inom VS.

Fortsatt goda utsikter
Installationsmarknaden bedöms förbli stark under kommande år och Instalco har mycket goda möjligheter att stärka sin ställning i Norden. Även vid en konjunkturavmattning finns en stabilitet i verksamheten tack vare god spridning på olika typer av projekt och marknader. Vi fortsätter att jobba mot våra långsiktiga mål med tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/ audiocast idag den 8 november kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 566 42 690
UK: +44 203 008 9808
US: +1 855 831 5947

Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q3-2017.

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.