KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL)

Aktieägarna i Instalco Intressenter AB, org.nr 559015-8944, kallas härmed till årsstämman som hålls tisdagen den 8 maj 2018 klockan 17.00 hos Meeting Room, Alströmergatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30.  

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 2 maj 2018, dels senast samma dag (onsdagen den 2 maj 2018) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Instalco Intressenter AB, ”Årsstämma 2018”, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm eller via e-post till arsstamma@instalco.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 2 maj 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.instalco.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING                           

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag
17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen  
18. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, inrättad i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma den 10 april 2017, bestående av Peter Möller (utsedd av FSN Capital), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Magnus Skåninger (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och styrelseordföranden Olof Ehrlén, har presenterat följande förslag till beslut. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.instalco.se.                

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
 
Valberedningen föreslår att Olof Ehrlén väljs till ordförande vid stämman.

Punkterna 11-13. Val och arvodering avseende styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att följande personer utses till ordinarie ledamöter: Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg. Valberedningens förslag innebär således omval av Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson samt nyval av Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg. Vidare föreslås att Olof Ehrlén omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverade yttrande på bolagets hemsida www.instalco.se.   

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter, vilket motsvarar höjt arvode för ordföranden med 138 000 kronor och höjt arvode för övriga styrelseledamöter med 110 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Jörgen Sandell, vid omval, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor).            

Punkt 15. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Valberedningen föreslår inga ändringar i de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som gäller tills vidare enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma den 10 april 2017. Gällande beslut innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Namnet på valberedningens ledamöter och namnet på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande. Fullständig återgivelse av gällande beslut, som alltså föreslås fortsätta gälla, kommer att tillhandahållas enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT                

Punkt 9. Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen                  
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kronor per aktie och att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 11 maj 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2018.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll (motsvarande de riktlinjer som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 april 2017). Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalas och motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och marknadsmässig. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader för verkställande direktören och tre till sex månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst tolv månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i högst tolv månader (fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska med andra ord sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner) och är avräkningsbart. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Punkt 16. Beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag

A. Bildande av Dotterbolag

Styrelsen föreslår att stämman befullmäktigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att bilda ett till bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Syftet med att bilda Dotterbolaget är att införa ett incitamentsprogram för koncernens betydelsefulla medarbetare genom emission av teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i Bolaget i enlighet med punkterna B - D nedan.

Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt förevarande förslag är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Befullmäktigandet innebär att styrelsen fram till optionsprogrammet är genomfört äger företräda Bolaget vid samtliga bolagstämmor i Dotterbolaget. Detta omfattar en behörighet för styrelsen att, bland annat:

 1. Bilda och registrera Dotterbolaget;
 2. Upprätta all nödvändig bolagsdokumentation hänförligt till Dotterbolaget;
 3. Tillsätta styrelseledamöter och andra befattningshavare i Dotterbolaget; och
 4. Handhava all kontakt med Bolagsverket med anledning av Dotterbolagets bildande.

B. Emission av teckningsoptioner 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1,534,389 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 23,015.8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 maj 2018.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 22 maj 2021 till och med den 12 juni 2021.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om fem handelsdagar efter årsstämman 2018 där bolagstämman beslutat om nyemission. Teckningskursen får ej understiga aktiens kvotvärde.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 9. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

C. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma 315 utvalda medarbetare inom koncernen (”Deltagarna”) enligt nedan.

Kategori av tecknare Högst antal tecknare inom varje kategori Högst antal optioner per tecknare Högst antal optioner per kategori
Koncernchef 1 10,000 10,000
Nya VD:ar/
Vice VD:ar
29 30,000 520,000
Koncernledning/ Tidigare VD:ar 35 20,000 304,389
Nyckelpersoner 250 5,000 700,000
Total: 315 1,534,389

2. Deltagarna inom respektive kategori erbjuds initialt att förvärva teckningsoptioner enligt ovan.
3. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.
4. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
5. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv.
6. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överanmälan av personer som omfattas av ovanstående kategorier ska tilldelning ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.
7. I samband med överlåtelse av optioner till Deltagarna ska Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om Deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör.
8. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt ovan, varefter icke överlåtna teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits eller som återköpts från Deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

D. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

1. Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan högst 1,534,389 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 3,0 procent av både nuvarande antal utestående aktier och maximalt antal tillkommande aktier från tidigare program, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde och bör inte medföra några sociala avgifter för koncernen i Sverige eller Finland. I Norge uppkommer sociala avgifter för koncernen i samband med eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna, enligt en procentsats om för närvarande 14,1 procent. Utöver detta kommer inget förmånsvärde att uppstå och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3. Beräkning av marknadsvärdet
Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

4. Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Bemyndiganden och beslutsregler
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkten C ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 47 682 275 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.                        

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.instalco.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2018
Styrelsen

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar