Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB idag den 8 maj beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 1,10 kronor per aktie och att den 11 maj 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 16 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg valdes som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman beslutande att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter, vilket motsvarar höjt arvode för ordföranden med 138 000 kronor och höjt arvode för övriga styrelseledamöter med 110 000 kronor. Vidare beslutades att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor och att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket motsvarande de riktlinjer som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 april 2017.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2019 enligt samma tillvägagångssätt som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 april 2017. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag
Årsstämman röstade emot förslaget om beslut om emission av teckningsoptioner och bildande av dotterbolag.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Instalcos webbplats www.instalco.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 45 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar