Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Instalco

­­­­­ Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Joint Bookrunners (som definierat nedan) har meddelat Instalco Intressenter AB (“Instalco” eller “Bolaget”) och FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P. (”FSN Capital IV”, ”Huvudägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 2 639 761 befintliga aktier i Instalco.

  • I samband med noteringen av Instalco lämnade FSN Capital IV en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners omfattande högst 2 639 761 aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier och eventuell stabilisering av aktiepriset efter noteringen.
  • Ingen prisstabilisering har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Joint Bookrunners beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta stabiliseringsperioden.
  • Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 20 238 172 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 43,7 procent av det totala antalet aktier utestående i Instalco.
  • Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar FSN Capital IV 9 072 908  aktier i Instalco, motsvarande cirka 19,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

I samband med noteringen var SEB Corporate Finance Global Coordinator och Joint Bookrunner och Carnegie Investment Bank var Joint Bookrunner (tillsammans ”Joint Bookrunners”). Setterwalls Advokatbyrå var legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och White & Case var legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 18.30 CET.

För ytterligare information:

Adrian Westman, IR-ansvarig, telefon 0735 09 04 00

Om Instalco

Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014 genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och framgånsrik historik. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren 2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk tillväxt. De positiva effekterna av samordning har blivit synliga genom till exempel samverkan inom multidisciplinära projekt och samarbete inom inköp. Instalcos förmåga att erbjuda multidisciplinära installations- och servicelösningar ger både en säkrare och bättre koordinerad helhetslösning till kunderna. Bolaget har en decentraliserad struktur som syftar till att uppmuntra en stark entreprenörsanda och även om Bolaget i sig är relativt ungt har dess enheter lång historia och erfarenhet av komplexa teknikinstallationer i olika miljöer och inom flera verksamhetsgrenar. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA[1] om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

Om FSN Capital

Sedan 2000 har FSN Capitals olika fonder sammantaget förvaltat ett kapital på 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 30 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Actic, Troax, Kjell & Company, Bygghemma och CTEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Instalco. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Instalco har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till enligt ovan.

Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Instalco avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Instalcos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta meddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


[1] Justerat för tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med omfinansiering och noteringskostnader.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 3 miljarder och har cirka 1700 medarbetare i ett 40-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar