Avtal klart för elteknikbranschen

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Elektrikerförbundet kom på måndagen överens om ett nytt Installationsavtal. Avtalet löper över 3 år och avtalsvärdet håller sig inom märket 6,8 procent.

- Vi har, som jag ser det, från båda sidor ansträngt oss för att finna lösningar som kan fungera och är nöjda med överenskommelsen. Avtalet ger möjlighet för elteknikbranschen att utvecklas och möta de ökade krav som ställs på våra företag, säger EIO:s förhandlingschef tillika vice VD Åsa Kjellberg Kahn.

Det nya Installationsavtalet innebär flera förbättringar för både företag och anställda i förhållande till det tidigare avtalet. Ackordslönesystemet förnyas så att montörens individuella månadslön behåller sin betydelse även vid ackordsarbete. Det premierar ansvarstagande och erfarenhet och möjliggör en god löneutveckling. Avtalet möjliggör dessutom företagsnära överenskommelser om andra prestationslönesystem än ackord.

Också turordningsreglerna moderniseras. Förändringen tillgodoser arbetstagarnas behov av förutsägbarhet och motverkar godtycke samtidigt som det ger utrymme för utveckling av elteknikföretagens verksamhet och möjlighet att behålla kompetens inom skilda verksamhetsområden.

Installationsavtalet tillförs dessutom en ny regel för tidsbegränsade anställningar som ersätter en bestämmelse i tidigare avtal och i lagen om anställningsskydd, Las.

Även facket får gehör för flera av sina krav, däribland obligatoriska hälsoundersökningar, en satsning på gemensamt arbetsmiljöarbete utifrån parternas stora arbetsmiljöundersökning, ytterligare arbetstidsförkortning och en kraftig förstärkning av Extrapension EIO-SEF. Parterna har också sett över övertidsuttaget, en prioriterad fråga för Elektrikerförbundet. Dessutom ingår den nya föräldrapenningsförsäkringen mellan SN och LO.

- Vi har varit lyhörda för Elektrikerförbundets önskemål om satsningar på arbetsmiljön, samtidigt som arbetstagarna visat förståelse för de tuffa utmaningar elteknikföretagen står inför. Moderniseringen av turordningsreglerna är särskilt positiv eftersom frågan diskuterats under lång tid och senast i den partsgemensamma moderna avtalsgruppen, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Det nya Installationsavtalet bidrar till att göra elteknikbranschen mer attraktiv. Det är viktigt i en tid när nya marknader, till exempel energieffektivisering och automation, ställer ökade krav på elteknikföretagens kompetensförsörjning. Men för att elteknikbranschen ska förbli en framtidsbransch måste mer göras.

- Moderniseringen av Installationsavtalet bör fortsätta. Delar av avtalet är nästan hundra år gammalt och illa anpassat till dagens verklighet. Men även om arbetet kommer att ta tid är vi nöjda att processen nu har inletts, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Avtalsperioden löper mellan 1 april 2013 och 31 mars 2016.

Läs överenskommelsen om nytt Installationsavtal på www.eio.se/avtal-2013

För mer information, kontakta
Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef

08-762 75 64
070-516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se  

Jan Siezing, VD
070-532 10 18
jan.siezing@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Följ avtalsrörelsen på www.eio.se/avtal-2013

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar