Elektrikerförbundet avvisar generöst medlarbud

Elektrikerförbundet säger nej till medlarnas avtalsförslag. Budet innehåller många av fackets krav, bland annat kortare arbetstid, höjda löner, obligatoriska hälsoundersökningar och en kraftig pensionsförstärkning för landets elektriker.

-        EIO har verkligen gjort sitt yttersta för att gå facket tillmötes i förhandlingarna, men de vill som vi förstår det ändå ha mer. Att Elektrikerförbundet nu avvisar medlarnas innehållsrika bud som är i nivå med märket och vad som accepterats på andra områden är svårt att förstå, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef på EIO.

Budet från medlarna innebär löneökningar enligt industrins norm och en rejäl ackordssatsning. Facket får också gehör för ett stort antal av sina krav, däribland obligatoriska hälsoundersökningar för de anställda vart tredje år och en satsning på gemensamt arbetsmiljöarbete utifrån parternas stora arbetsmiljöundersökning. Förslaget ger dessutom ökad arbetstidsförkortning med två timmar per avtalsår och en kraftig pensionsförstärkning till elektrikernas extra pension. Den nya föräldrapenningsförsäkringen som antagits mellan SN och LO ingår också.

-        Det är klart att Elektrikernas nej skapar stor oro för den fortsatta utvecklingen, säger Åsa Kjellberg Kahn. Vi ser också att förslaget innehåller utvecklingsfrågor för både arbetsgivare och anställda som nu riskeras.

Medlarnas förslag till nytt Installationsavtal sträcker sig över 3 år och innebar kostnadsökningar på sammanlagt 6,8 procent. EIO har tackat ja till medlarnas bud, trots att det skulle bli dyrt i ett läge när många av medlemsföretagen redan tyngs av lågkonjunkturen.

Ackordslönesystemet skulle med det nya förslaget förnyas så att montörens individuella månadslön får genomslag vid ackordsarbete. Det innebär att anställda med högre löner inte i samma utsträckning som idag missgynnas av systemet. En större andel av ackordssumman totalt sett skulle tillfalla ackordslaget.

Förslaget till nytt Installationsavtal innebär också förändrade turordningsregler. Förslaget, som varit föremål för omfattande diskussioner med Elektrikerförbundet, tillgodoser arbetstagarnas behov av förutsägbarhet och motverkar godtycke, samtidigt som det ger utrymme för utveckling av elteknikföretagens verksamhet och möjlighet att behålla kompetens inom skilda verksamhetsområden.

Fakta: Vad händer nu?
Ett avtalsförslag, eller hemställan som det även heter, från de medlare som utsetts av det statliga Medlingsinstitutet ska antingen antas eller avslås i sin helhet av respektive part.

Medlarna har varit inblandande i förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal sedan Elektrikerförbundet varslade om strejk den 29 januari. Den hemställan som Elektrikerförbundet idag har sagt nej till är resultatet av de överläggningar och diskussioner som pågått sedan dess. Redan i början av april presenterade medlarna en skiss till avtal, som Elektrikerförbundet avvisade.

Elektrikerförbundets besked innebär sannolikt att medlarna nu tar ett steg tillbaka. En följd av beskedet från fackförbundet är att risken för konflikt på avtalsområdet ökar.


För mer information, kontakta

Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef

08-762 75 64
070-516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se

Jan Siezing, VD
070-532 10 18
jan.siezing@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Följ avtalsrörelsen på www.eio.se/avtal-2013

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.