Elektrikerförbundets strejkhot slår mot Eskilstuna

På tisdagen den 29 januari varslade Elektrikerförbundet om strejk. Elektrikerförbundet kräver att EIO skriver under ett avtal som tvingar arbetsgivarna att betala fackets allmänna verksamhet, annars går fackets medlemmar ut i strejk i april. En konflikt skulle bland annat påverka elförsörjningen i Eskilstuna.

−      Vi beräknar att åtminstone 160 elektriker i Västmanland berörs av Elektrikerförbundets varsel. Företag som NEA och YIT drabbas. Det innebär att till exempel Strömfallet, med sina fyra kraftverk i Eskilstunaån, riskerar att stängas ned om varslet träder ikraft. I hela Sverige handlar det dock om flera tusen elektriker. Skulle de lägga ned arbetet drabbar det våra medlemsföretag hårt, men även deras uppdragsgivare, inledningsvis i första hand företag i skogs- och pappersindustrin, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef på EIO.

Elektrikerförbundets varsel om stridsåtgärder berör EIO:s medlemsföretag över hela landet. Stridsåtgärderna innebär bland annat att medlemmar i Elektrikerförbundet som arbetar i EIO-anslutna företag med uppdrag på arbetsplatser bundna av kollektivavtal mellan Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Sveriges Pappersindustriarbetareförbundet kommer att strejka från den 1 april. Men det blir också strejk på en del andra stora arbetsplatser, till exempel Facebook i Luleå och Grand hotell i Stockholm.

−      Elektrikerförbundets agerande strider mot all praxis om hur förhandlingar bör gå till. Varslet lades ju innan parterna ens hunnit sätta sig vid förhandlingsbordet. Detta är unikt på svensk arbetsmarknad, säger Åsa Kjellberg Kahn. Dessutom är det mycket omfattande.

Bakgrunden till konflikten är Inkasseringsavtalet, ett avtal som bland annat ställer krav på att arbetsgivaren ska göra löneavdrag från de anställda och betala avdragna belopp till Elektrikerförbundet. Pengarna har förbundet fått för att kontrollera att elektrikernas ackordslöner är korrekta.

Redan 2007 prövade Europadomstolen ett liknande avtal som fanns mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads, och konstaterade att avtalet var olagligt och i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter när det gäller de som inte tillhörde fackföreningen. Efter detta fasade Byggnads och andra fack ut sina granskningsarvoden.

Elektrikerförbundet vägrade dock att diskutera en förändring av systemet utan drev i stället i avtalsrörelsen 2007, med stöd av en massiv konflikt, ett krav på att arbetsgivarna själva skulle betala den fackliga verksamheten. EIO medgav då att under två år betala 14 miljoner kronor till förbundet i syfte att underlätta en omställning till det nya rättsliga läget beträffande oorganiserade.

Men inte heller därefter ville Elektrikerförbundet avskaffa kontrollavgifterna. I stället valde man att till Arbetsdomstolen stämma ett antal av EIO:s medlemsföretag, som rättade sig efter Europadomstolens dom och upphörde med inkasseringen från oorganiserade. Domen kom i oktober 2012 och i den underkänner även Arbetsdomstolen systemet med inkassering från oorganiserade.

Trots detta fortsätter alltså Elektrikerförbundet att kräva mer pengar. Det avtal de nu kräver att få teckna innebär att arbetsgivarna ska betala 35 miljoner kronor varje år direkt till Elektrikerförbundet för deras verksamhet.

−      Detta är ren utpressning från fackets sida. Med ett antal olika stridsåtgärder som kommer att skada branschen, företagen och de anställda försöker Elektrikerförbundet nu runda två domar. Varken oorganiserade arbetare eller arbetsgivarna ska betala för fackets verksamhet, den notan måste de stå för själva, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Elektrikerförbundet kräver också att arbetsgivarna ska ta in medlemsavgifter från de anställda till facket, även det en del av Inkasseringsavtalet.

−      Vi har svårt att se varför arbetsgivarna ska administrera medlemsavgifterna. Det innebär ett merarbete och därmed högre kostnader för våra medlemmar. Det kan inte vara något problem för elektrikerna att betala sina medlemsavgifter själva. Det är trots allt så de flesta i Sverige gör.

Elektrikerförbundet har sedan 1993 använt varsel eller strejk 26 gånger, endast sex år under perioden har inneburit verklig arbetsfred. För en sammanställning av hur Elektrikerförbundet regelmässigt använt stridsåtgärder istället för förhandling för att få igenom sina krav, se rapporten ”Elektrikerförbundets konflikthistoria – strejken som standardverktyg”.


För ytterligare information, kontakta:


Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef EIO


08-762 75 64

070-516 05 64

asa.kjellberg-kahn@eio.se

Jan Siezing, VD, EIO

08-762 75 77

070-532 10 18

jan.siezing@eio.se

Henrik Nygård, kommunikationschef EIO

070-529 75 83

henrik.nygard@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 

EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.
www.eio.se
 - info@eio.se

Taggar:

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.