Bokslutskommuniké 2017

I korthet:

  •  Hyresintäkterna uppgick till 282,6 mkr (142,5) under året och 85,9 mkr (62,6) i kvartalet.
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 46,4 mkr (26,1) under året och 14,8 mkr (15,3) i kvartalet. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 119,9 mkr (59,0) under året och 36,8 mkr (28,5) i kvartalet.
  •  Resultat efter skatt uppgick till 132,8 mkr (258,5) under året och 97,2 mkr (44,4) i kvartalet.
  •  Total ingicks avtal om förvärv till ett värde om 2 560 mkr (3 660), av vilka 1170 mkr tillträddes under året. Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 345 mkr vid årets utgång (3 898).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet oktober till december:

  •  I början av november förvärvades området Vänerparken, bestående av fyra fastigheter i Vänersborg omfattande cirka 43 100 kvm lokalarea. Hyresvärdet uppgår till 53,2 mkr.
  •  I samband med förvärvet etablerades ett företagscertifikatsprogram med rambelopp om 3 000 mkr, där initialt 1 400 mkr emitterades. Samtidigt etablerades två backup-faciliteter med nordiska banker om sammanlagt 1 500 mkr.
  •  I december tecknades ett avtal med Polismyndigheten om att hyra 3 635 kvm i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet är 6-årigt och hyresvärdet uppgår till 6,3 miljoner kronor per år.
  •  Efter kvartalet, i början av februari, tecknades 10-årigt hyresavtal med Mittuniversitetet i Östersund om ca 2 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till 4,7 mkr.
  •  Efter kvartalet, i mitten av februari emitterades en obligation om 500 miljoner kronor med två års löptid till en fast ränta om 0,70 procent.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2017 till 5,3 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2018 till 5,6 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera