Delårsrapport januari - mars 2018

I korthet:

 • Hyresintäkterna uppgick till 85,5 mkr (62,4) i kvartalet.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 18,6 mkr (10,5) i kvartalet. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 40,6 mkr (24,8) i kvartalet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,8 mkr (26,2) i kvartalet.
 • Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 154,5 (14,7) under kvartalet.
  Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 515 mkr vid periodens utgång (3 938).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari till mars:

 • Ett 10-årigt hyresavtal tecknades med Mittuniversitetet, avseende nya lokaler på Campus Östersund om ca 2 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till 4,7 mkr och inflyttning sker i juli 2019.
 • Ett femårigt hyresavtal tecknades med Östgöta Kök för att öppna ny restaurang på Garnisonen i Linköping om ca 1 000 kvm. Ombyggnation har påbörjats och inflyttning är beräknad till slutet av augusti 2018.
 • I Halmstad förvärvades en fastighet med en pågående byggnation omfattande 10 500 kvm lokaler som uppförs åt Halmstad Högskola, i direkt anslutning till Inteas befintliga lokaler. Hyresavtal är tecknat på 10 år och hyresvärdet uppgår till 18,9 mkr. Färdigställande och inflyttning beräknas till sommaren 2020.
 • Intea förvärvade strategisk mark vid centralstationsområdet i Kristianstad av Jernhusen, uppgående till ca 20 000 kvm. Målet är att utveckla ett centrum för rättsvårdande myndigheter.
 • En obligation emitterades om 500 miljoner kronor med två års löptid till en fast ränta om 0,70 procent.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, Christian Haglund, eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2018 till 5,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera