Delårsrapport januari – september 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 70,3 mkr (57,6) i kvartalet och 196,7 mkr (80,4) i perioden
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 7,1 mkr (14,5) i kvartalet och 31,6 mkr (13,5) i perioden. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 28,2 mkr (28,2) i kvartalet och 83,1 mkr (33,1) i perioden
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 mkr (9,4) i kvartalet och 35,7 mkr (174,9) i perioden
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 609 mkr vid periodens utgång (3 552)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet juli till september

  • I början av juli tillträdde Intea fastigheten Karlsro 1 i Solna, omfattande drygt 12 800 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 26,1 mkr
  • I samband med emission av obligationer i månadsskiftet juni/juli genomfördes en amortering om 1 200 mkr av bolagets brygglån. Samtidigt togs nya ägarlån upp om 325 mkr
  • Efter kvartalet, den 1 november, förvärvades området Vänerparken, bestående av fyra fastigheter i Vänersborg omfattande cirka 39 000 kvm yta. Hyresvärdet uppgår till 53,2 mkr
  • Efter kvartalet, etablerades ett företagscertifikatsprogram om 3 000 mkr. I början av november emitterades 1 400 miljoner kronor för att använda till refinansiering av säkerställd skuld, pågående projekt samt förvärvet av Vänerparken

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz, eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick i september 2017 till cirka 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera

Dokument & länkar