Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 Bästa tredje kvartalet någonsin - tillväxt i en svag marknad och positivt rörelseresultat · Resultatförbättringarna fortsatte i det traditionellt svaga tredje kvartalet i linje med plan. Rörelseresultatet i tredje kvartalet förbättrades med 114 MSEK och uppgick till 2 MSEK (-112). För årets första nio månader förbättrades rörelseresultatet med 274 MSEK och var - 6 MSEK (-281). · Licensintäkterna ökade med 33 procent under tredje kvartalet och uppgick till 246 MSEK (185), medan orderingången var 173 MSEK (151), motsvarande en tillväxt på 14 procent. Under årets första nio månader uppgick licensorderingången till 740 MSEK (620), en ökning med 19 procent. Orderstocken ökade med 47 procent och var 542 MSEK (370). · Den positiva utvecklingen inom konsultverksamheten fortsatte. Under det tredje kvartalet ökade konsultintäkterna med 33 procent och uppgick till 608 MSEK (459), med en konsultmarginal på 15 procent (9). Under årets nio första månader ökade konsultintäkterna med 30 procent till 1 922 MSEK (1 482), medan konsultmarginalen var 16 procent (7). Koncernens utveckling Marknaden fortsätter att påverkas negativt av konjunktursituationen Etableringen av lönsamhet och balanserade kassaflöden är fortfarande högsta prioritet i Intentias fortsatta utveckling. Arbetet kring organisations- och processutveckling fortskrider enligt plan. Marknaden har under tredje kvartalet fortsatt att påverkas av den negativa utvecklingen i världsekonomin. Osäkerheten om den kommande utvecklingen och dess eventuella påverkan på senare delen av året är ännu stor. Under årets tre första kvartal har marknadsavmattningen visat sig i förskjutning av kundbeslut, framför allt avseende större licenskontrakt. Affärer med licensvolymer understigande 1 MEUR påverkas mindre av avmattningen, vilket för Intentia i kombination med ett konkurrenskraftigt produktutbud bidrar till en positiv utveckling av licensvolymen. Därmed fortsätter Intentias position i marknaden att stärkas. Vissa företag passar även på att utnyttja den svagare konjunktursituationen med åtföljande lägre belastning för att genomföra investeringar i affärssystem som i hög grad förbättrar deras konkurrensförmåga och effektivitet när konjunkturen åter vänder uppåt. Intentias totalåtagande mot kunder, där dessa erbjuds ett teknologiskt ledande heltäckande produktutbud kombinerat med ansvar för projekt och implementering, får allt större betydelse i upphandlingarna. Detta i en marknad där kunder letar efter effektiva lösningar där de också har kontroll över den totala kostnaden för den affärssystemlösning de väljer. Långsiktigt kvarstår Intentias syn om en kraftig tillväxt baserad på det underliggande behovet av lösningar som understödjer de radikala produktivitetsförbättringar som företag inom Intentias målgrupp kan uppnå genom samverkan inom förädlingskedjan. Licens- och konsultintäkter under perioden Med en alltjämt stor volym pågående upphandlingsprojekt fortsatte licensorderingången att öka. För årets första nio månader var orderingången 740 MSEK (620), motsvarande en ökning med 19 procent. Orderstocken av kontrakterade, ännu ej vinstavräknade licenskontrakt, var vid kvartalets utgång 542 MSEK (370), motsvarande en ökning med 47 procent. Licensintäkterna för perioden ökade med 15 procent och uppgick till 758 MSEK (658). Antalet kontrakt överstigande 1 MEUR i licensintäkt var lägre än för motsvarande period föregående år. Totalt uppgick antalet order med ett licensvärde överstigande 1 MEUR till 13 stycken (18) för niomånadersperioden. Order med ett licensvärde understigande 1 MEUR fortsatte att öka och bidrog därmed avsevärt till tillväxten i licensintäkter. Mängden pågående implementeringsprojekt fortsatte att öka, vilket hade en positiv påverkan på beläggningsläget inom konsultorganisationen. Konsultintäkterna för perioden ökade med 30 procent och uppgick till 1 922 MSEK (1 482). Nettoomsättningen för perioden ökade med 21 procent och var 2 736 MSEK (2 268). På jämförbar basis, justerat för Informatikk net i Norge som avyttrades vid halvårsskiftet 2000, var tillväxten i nettoomsättning 24 procent. Valutaeffekter vid konsolidering har påverkat nettoomsättningen positivt med 6 procentenheter. Tillväxt med förbättrad lönsamhet i samtliga regioner Under året har tillväxt kombinerats med lönsamhetsförbättring i samtliga regioner. Lönsamma verksamheter uppvisar högre rörelseresultatnivåer, medan förlustverksamheter i vissa fall har vänt negativa resultat till vinst och i andra fall minskat förlusterna avsevärt. Inom region Nordeuropa ökade nettoomsättningen med 12 procent på jämförbar basis, justerat för Informatikk net i Norge som avyttrades vid halvårsskiftet 2000. För perioden uppgick nettoomsättningen till 1 108 MSEK (1 043). Såväl licens- som konsultintäkterna utvecklades väl. Rörelseresultatet förstärktes väsentligt i samtliga verksamheter i regionen. Tillväxten i nettoomsättning i Centraleuropa var 40 procent. Totalt uppgick nettoomsättningen till 359 MSEK (257). Tillväxten i licensintäkter var 53 procent. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt, med mycket kraftiga resultatförbättringar i verksamheterna i Schweiz, Tyskland och Österrike. I Nordvästeuropa uppgick nettoomsättningen till 401 MSEK (297). Tillväxten i nettoomsättning var 35 procent medan licensintäkterna ökade med 20 procent. Rörelseresultatet förbättrades betydligt i samtliga verksamheter i regionen. Nettoomsättningen i Sydeuropa uppgick under perioden till 473 MSEK (350), motsvarande en ökning på 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna ökade med 3 procent, medan konsultintäkterna ökade kraftigt, en återspegling av den stora mängden pågående implementeringsprojekt. Verksamheterna i Frankrike och Spanien uppvisade väsentligt förbättrade rörelseresultat. I Asien ökade nettoomsättningen med 28 procent till 235 MSEK (184), och licensintäkterna ökade med 31 procent. Rörelseresultatet förbättrades i regionen. Licensingången var hög såväl inom ASEAN-området som i Japan. Den japanska verksamheten, som uppvisat förluster under ett långt etableringsskede, har under det senaste året successivt förstärkt sin finansiella position genom en kraftig tillväxt i licensintäkter och därmed även förbättrat beläggningen inom konsultorganisationen. Under tredje kvartalet uppvisade verksamheten ett positivt rörelseresultat för första gången i ett enskilt kvartal. I Amerika var tillväxten i nettoomsättning 47 procent och totalt uppgick nettoomsättningen till 202 MSEK (137). Licensintäkterna minskade med 9 procent, medan rörelseresultatet förbättrades. Fortsatt effektivitetsförbättring i linje med plan Aktiviteterna för att kraftigt öka effektiviteten genom tillväxt inom ramen för en fast organisationsstruktur fortsätter. Målet är att etablera en lönsam bas från vilken effektiv och uthållig lönsam tillväxt kan ske. Under året har bruttomarginalen förbättrats kvartal för kvartal och uppvisade för årets första nio månader en förbättring med 5 procentenheter. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 37 procent (32). Tillväxt i licensintäkter och en betydande förstärkning av konsultmarginalen bidrog till förbättringen av bruttomarginalen. Konsultmarginalen för perioden förbättrades med 9 procentenheter och var 16 procent (7). Högre effektivitet i projekt i kombination med större volym pågående projekt bidrog båda i hög grad till förstärkningen av konsultmarginalen. Omsättningen per anställd fortsatte att öka. För perioden var omsättningen per anställd 824 KSEK (675), motsvarande en förbättring med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förädlingskvoten per anställd, det vill säga förädlingsvärde per anställd i relation till lönekostnad per anställd, ökade från 87 procent för niomånadersperioden år 2000 till 106 procent. Antalet anställda vid periodens utgång var 3 358 (3 243), en ökning med 115 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Under det tredje kvartalet ökade antalet anställda med 60 personer. Denna ökning återspeglar dels rekrytering för att möta den ökande implementeringsefterfrågan i vissa verksamheter där konsultbeläggningen är hög, dels viss rekrytering som syftar till att höja effektiviteten inom befintlig organisationsstorlek. Sedan aktiviteterna för återskapande av lönsamhet inleddes under första kvartalet 2000 har antalet anställda i koncernen minskat med 2 procent, medan intäkterna på rullande tolvmånadersbasis under perioden ökat med 20 procent. Indirekta kostnader var 1 041 MSEK (1 017), motsvarande en ökning med 2 procent. Valutaeffekter vid konsolidering påverkade indirekta kostnader negativt med 46 MSEK, varav en större del är hänförbar till försäljningskostnader. Kostnaderna för försäljning och marknadsföring var 627 MSEK (525) och för administration 173 MSEK (170). Produktutvecklingsutgifterna uppgick till 330 MSEK (322), varav 90 MSEK (0) aktiverats under perioden. Totalt minskade indirekta kostnader som andel av nettoomsättningen från 45 procent under de första nio månaderna år 2000 till 38 procent för motsvarande period 2001. Efter tredje kvartalets utgång initierades ett aktivitetsprogram med syfte att öka intäkterna och sänka kostnaderna under det kritiska fjärde kvartalet. Programmet består i en temporär frivillig lönesänkning under det fjärde kvartalet kombinerat med fortsatt kostnadseffektivisering samt säljbefrämjande åtgärder och kommer att minska Intentias exponering i en osäker marknad. Rörelseresultat för året överstigande 100 MSEK kommer att fördelas i form av bonus till de anställda i förhållande till löneavstående. Programmet har mottagits positivt och anslutningen avseende löneavstående uppgår till 90 procent. Fortgående resultatförbättring Rörelseresultatet före avskrivning förbättrades med 285 MSEK och var 98 MSEK (-187). Även periodens rörelseresultat förbättrades väsentligt från -281 MSEK under de första nio månaderna 2000 till -6 MSEK för motsvarande period 2001. Försvagningen av kronan har under året haft en betydande negativ effekt på finansnettot. Finansnettot uppgick för perioden till -155 MSEK (-63). Av försvagningen på 92 MSEK svarade omräkningsdifferenser relaterade till kronförsvagningens effekt på Intentias konvertibla förlagslån för 93 MSEK. Resultatet efter finansnetto var -161 MSEK (-344), medan resultat efter skatt uppgick till -144 MSEK (-321). Oförändrat fokus på balanserat kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden förbättrades med 462 MSEK och uppgick till -49 MSEK (-511). Kassaflödet före förändring av rörelsekapital var 15 MSEK (-299). Kassaflödet från rörelsekapitalförändring var -64 MSEK (-212). Under det tredje kvartalet, som traditionellt är svagt med avseende på kassaflöde, påverkades rörelsekapitalet negativt av att en högre andel av försäljningen skedde under senare delen av kvartalet. Detta ledde till att kundfordringarna ökade vid kvartalsslutet, efter att ha successivt minskat under en längre period. Totalt uppgick kundfordringarna vid kvartalets slut till 1 135 MSEK (846). Räntebetalningar relaterade till det konvertibla förslagslånet kombinerat med minskning av semesterskuld i samband med semesteruttag har ytterligare påverkat kvartalets kassaflöde negativt. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -201 MSEK (-53). Under året har 26 procent av utestående aktier i Intentia Australien förvärvats. Intentias ägarandel uppgick därmed vid kvartalets utgång till 77 procent. Vidare har Intentia West i USA förvärvats, samt tilläggsköpeskilling avseende Intentia Spanien och Intentia Belgien erlagts. I Norge har 49 procent av aktierna i Scase AS förvärvats. Totalt har dessa förvärv påverkat kassaflödet negativt med 56 MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar var 108 MSEK, medan investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 37 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 111 MSEK (119). Lån, netto uppgående till 315 MSEK, har amorterats under året, medan nyemission av aktier tillfört bolaget 431 MSEK. Under tredje kvartalet har 500 000 aktier emitterats för finansiering av förvärv. Totalt uppgick emissionen till 44 MSEK. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 280 MSEK (278). Nettobelåningen, exklusive konvertibelt förlagslån, uppgick vid periodens utgång till -52 MSEK (-189) och inklusive konvertibelt förlagslån till -1 026 MSEK (-1 041). Andelen riskbärande kapital var 45 procent (48), medan soliditeten uppgick till 13 procent (6). Fortsatt positiv resultatutveckling under tredje kvartalet Tredje kvartalet är traditionellt årets svagaste kvartal till följd av den lägre aktiviteten i marknaden under semesterperioden. Detta påverkar såväl licensförsäljningen som konsultintäkterna. Licensorderingången under tredje kvartalet var 173 MSEK (151), motsvarande en ökning med 14 procent. Licensintäkterna ökade med 33 procent och var 246 MSEK (185). Fortsatt ökande beläggning medförde att konsultintäkterna ökade för fjärde kvartalet i rad. Dessa uppgick i kvartalet till 608 MSEK (459), motsvarande en ökning med 33 procent. Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till 879 MSEK (658). Bruttomarginalen förstärktes ytterligare till 37 procent, 4 procentenheters förbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Konsultmarginalen fortsatte att förstärkas och var under det tredje kvartalet 15 procent (9). Efter indirekta kostnader uppgående till 327 MSEK (335) uppgick rörelseresultatet för perioden till 2 MSEK (-112), motsvarande en förbättring på 114 MSEK. Finansnettot påverkades i kvartalet negativt av kronförsvagningens effekt på det konvertibla förlagslånet. Effekten var i kvartalet -56 MSEK (-11). Resultatet efter finansnetto var -77 MSEK (-151). Skattebelastningen i kvartalet påverkades negativt av att lönsamhetsförbättringen i koncernen sker genom att lönsamheten i redan lönsamma verksamheter förbättras samtidigt som förlusterna i förlustverksamheter reduceras, varmed utjämningen i skattebelastning minskar. Resultatet efter skatt var i kvartalet -92 MSEK (-147). Utveckling oktober 2000-september 2001 Under 12-månadersperioden oktober 2000 till och med september 2001 ökade nettoomsättningen till 3 713 MSEK, jämfört med 3 094 MSEK för motsvarande period föregående år. Orderingången för licenser fortsatte att öka och var 1 277 MSEK (873), medan licensintäkterna uppgick till 1 105 MSEK (856), en ökning med 29 procent. Konsultintäkterna var för perioden 2 538 MSEK (2 064) och konsultmarginalen uppgick till 15 procent (7). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -16 MSEK (- 335). På jämförbar basis, exklusive jämförelsestörande poster i fjärde kvartalet 1999, förbättrades rörelseresultatet med 375 MSEK. Finansnettot försämrades väsentligt, till stor del påverkat av kronförsvagningen, varmed resultatet efter finansiella poster uppgick till -217 MSEK (-408). Resultat efter skatt förbättrades till -167 MSEK (-395). Produkt Under tredje kvartalet har lanseringen av Movex Collaboration Applications (version 12) prioriterats. Produkten har lanserats brett till kunder och potentiella kunder. I Skandinavien har lanseringsseminarierna besökts av mer än 1 000 personer. Mottagandet av den nya versionen har varit mycket positivt. Speciellt gäller detta alla de nya applikationerna, bland andra Demand Planner, Supply Chain Planner, Multi-Site Planner, Mobile Sales, e-Collaborator, Call Center Integration och Business Performance Measurement Models, som effektiviserar samarbetet mellan och inom företag och organisationer. Tack vare den komponentbaserade arkitekturen i Movex går de flesta av de nya applikationerna i version 12 även att använda i tidigare versioner av Movex. Detta innebär att majoriteten av Intentias kunder kan tillgodogöra sig en stor del av de nya samverkande applikationerna utan att uppgradera hela Movex. Under andra kvartalet påbörjades utvecklingen av en ny förbättrad ultratunn klient till Movex. Den nya klienten kommer på sikt att ersätta de befintliga Movex-klienterna Movex Explorer och Movex Web Explorer. Klienten är baserad på Java i applikationsserver och HTML i klienten, vilket innebär att Movex kan göras tillgänglig från en webbläsare utan lokal logik. Detta innebär att tillgängligheten via Internet förenklas betydligt och att kostnaderna för systemadministration minskas. Det nya gränssnittet kommer att kunna utnyttjas både som en integrerad del i Intentias företagsportal och helt oberoende. Första kundleverans är planerad till början av januari 2002. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 30 MSEK (52), medan resultatet efter finansiella poster, som i hög grad påverkas av omräkningsdifferenser avseende det konvertibla förlagslånet, var -185 MSEK (-77). Investeringar uppgick till 1 MSEK (1), medan likviditeten var 162 MSEK (225). Belåningen, exklusive konvertibelt förlagslån, var 250 MSEK (360). Genomförda nyemissioner har under året ökat moderbolagets eget kapital med 434 MSEK, varav 44 MSEK under tredje kvartalet. Utsikter för 2001 Konjunkturförsvagning i kombination med politisk ovisshet skapar en osäkerhet kring den fortsatta marknadsutvecklingen inför fjärde kvartalet. I den svagare marknad som gällt under året har Intentia uppvisat en positiv volymutveckling i kombination med fortsatt god prospektsituation. Baserat på vår orderstock, prospektsituation och höga konkurrenskraft kvarstår vår bedömning att Intentia för året kommer att redovisa ett positivt rörelseresultat och väsentligt förbättrat kassaflöde. Stockholm den 25 oktober 2001 Björn Algkvist Verkställande direktör Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. I förhållande till årsredovisningen för år 2000 har redovisningsprinciperna förändrats som en anpassning till Redovisningsrådets rekommendationer, som dels trädde i kraft den 1 januari 2001, dels kommer att träda i kraft den 1 januari 2002. Genomförda ändringar avser RR11 Intäktsredovisning, RR9 Inkomstskatter, RR15 Immateriella tillgångar, RR18 Resultat per aktie och RR20 Delårs rapportering. Historiska värden har omarbetats avseende RR9 och RR15. Effekten av omarbetningen på eget kapital framgår av Förändring av eget kapital. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har ingen omarbetning av jämförelsetal gjorts avseende RR15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01340/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01340/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar