Delårsrapport juli - september 2015

Delårsrapport juli - september 2015

 • Tester som presenterades i augusti visar att vittringsskorpan huvudsakligen bör innehålla olja och att 71-1 är ett oljefält
 • Resultat från ytterligare analyser indikerar att vittringsskorpan huvudsakligen innehåller olja. Baserat på testresultaten och en utökad förståelse för reservoaren har Bolagets egna geologer gjort bedömningen att vittringsskorpan kan innehålla 97-277 mmbbl utvinningsbar lätt olja
 • Riktad nyemission genomförd i september tillförde bolaget SEK 22,4 miljoner före emissionskostnader till en kurs om SEK 3,20 per aktie, resulterande i utgivande av 7.000.000 nya aktier i Bolaget
 • Charles Liu nominerades till styrelseledamot i Bolaget, invald på bolagsstämma i oktober

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Extra bolagsstämma den 21 oktober valde Charles Liu till ny styrelseledamot samt emitterade nya aktier som tilläggsbetalning för projektet
 • Pågående förhandlingar med asiatiska investerare fortskrider enligt plan

Finansiell översikt januari - september

 • Nettoomsättning under perioden januari – juni 2015 uppgick till SEK 32 (0) tusen
 • Resultat före skatt för perioden januari-september uppgick till SEK -3 318 (-10 413) tusen
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK -3 318 (-10 471) tusen
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK 11 135 (1 867) tusen

Finansiell översikt juli - september

 • Nettoomsättning under perioden juli – september 2015 uppgick till SEK 0 tusen
 • Resultat före skatt för perioden juli-september uppgick till SEK -1 476 tusen
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden juli-september uppgick till
  SEK -1 476 tusen
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK 11 135 tusen

Bästa Aktieägare,

Det har varit en intressant och intensiv höst. I enlighet med de pressmeddelanden som har lämnats, har en stor del av mitt och styrelsens fokus varit förhandlingarna som pågår i Asien. Upptäckten att vårt ryska fält i Tomsk, 71-1, huvudsakligen är ett oljefält snarare än ett gasfält har bidragit positivt och stärkt vår förhandlingssits, speciellt som det finns tillgänglig pipelinekapacitet för olja endast 16 km från 71-1.

På senare tid både Anders Thorsell (styrelseledamot) och jag erhållit ett stort antal email från nyfikna och intresserade aktieägare. Det gemensamma temat har varit att vi måste komma ut med tätare uppdateringar om förhandlingarna. Därför vill jag ta detta tillfälle i akt för att förklara att mitt enda mål som styrelseordförande i Interfox Resources är att driva förhandlingarna på ett sätt som skapar största möjliga värde för aktieägarna (och därmed även för mitt bolag FEPI, som är största aktieägare). Jag har inget intresse av och ingen avsikt att släppa pressreleaser bara för att på kort sikt kanske stödja aktiekursen.

Under den senaste resan som Anders och jag företog till Asien, kom en tidigare intressent tillbaka med förnyad vilja att förhandla. Därför driver vi den processen parallellt med vårt huvudspår. Att publikt och fortlöpande rapportera om läget i förhandlingarna med dessa två parter vore oklokt.

Upplägget som diskuteras med dessa investerare fordrar först vissa enkla åtgärder i Ryssland. Av den anledningen var Anders och jag i Moskva tillsammans med bolagets ryska advokat i förra veckan. Dessutom är Peter Klimt, bolagets vd, i Tomsk idag av samma skäl.

Så snart bolaget sluter ett definitivt avtal med en av dessa båda investerare, kommer marknaden att omedelbart informeras.

Vänliga hälsningar

Max Renard
Styrelseordförande

Januari – september 2015

Finansiell utveckling
Nettoomsättningen uppgick till SEK 32 (0) tusen. Bolaget rapporterar ett rörelseresultat om

SEK -5 287 (-10 754) tusen. Bolaget hade vid periodens utgång SEK 11 135 (1 867) tusen i kassan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till SEK -3 317 (-14 834) tusen, likvida tillgångar och andra kortfristiga fordringar uppgick vid periodens utgång till SEK 62 926 (2 258) tusen. Investeringar görs i det lokala bolaget OOO Bakcharneftegaz (”BNG”), i vilket Bolaget vid periodens utgång via det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) hade ett registrerat ägande om 25,42 procent. Ytterligare investeringar i BNG har genomförts, vilket berättigar Bolaget att registrera ytterligare ägarandelar på Mezhlisa så att ägandet uppgår till 38,61 procent. Sådan registrering beräknas genomföras inom kort.

Det totala antalet aktier i Interfox Resources AB (publ) vid periodens utgång var 51 362 638. På en extra bolagsstämma den 21 oktober 2015 beslutade aktieägarna att emittera ytterligare 2 446 693 aktier till the Far East and Pacific Investments Inc. i enlighet med avtal som tilläggsköpeskilling för förvärvet av Mezhlisa, som äger projektet i Tomsk. Efter registrering hos Bolagsverket den 27 oktober uppgår det totala antalet aktier till 53 809 331. Alla aktier är av samma slag.

Översikt av verksamheten
Under de tre första kvartalen för året fortsatte prospekteringsprogrammet på licens 71-1, Ellej-Igajskoje i Tomskregionen. Licensen hålls av det lokala projektbolaget OOO Bakcharneftegaz, i vilket Bolaget enligt avtal har rätt att erhålla ett ägande om 74 procent mot investeringar om totalt USD 12,4 miljoner. Prospekteringsprogrammet innefattar som Fas 1 återinträde av en brunn, nr 4, som borrades på Sovjettiden samt som Fas 2 borrande av en ny prospekteringsbrunn.

Syftet med prospekteringsprogrammet är att bevisa så mycket reserver som möjligt och sedan avyttra projektet till ett större bolag som är mer anpassat för utvecklingsfasen. Den första fasen i att bevisa innehållet i tillgången var att erhålla registrering av resurser enligt rysk C3-standard. Ansökan godkändes och registrerades per 2015.01.01 enligt följande:

- Gas 16 470 miljoner m3  

- Kondensat 2 831 000/1 775 000 metriska ton geologiska/utvinningsbara resurser

Detta motsvarar 131,9 mmboe geologiska resurser eller 123,2 mmboe utvinningsbara resurser (använda omvandlingsfaktorer: 1 tusen m3gas = 6.60; 1 metriskt ton kondensat = 8.18).

Under genomförandet av tester av brunn 4 noterades betydande mängder kolväten, men också betydande mängder småsten och stenfragment, bestående av material från reservoaren. Detta indikerar förekomsten av en s k collector, som karaktäriseras av absolut permeabilitet, överstigande 100 mD.

Den nya brunnens placering kan komma att påverkas av de analyser som genomförs för närvarande, och bolaget beslutade därför i samråd med myndigheter att genomföra borrningar med start under det första kvartalet 2016.

Interfox Resources exitstrategi är baserad på en försäljning av värdet av reserver i marken och ett ägande om 74% av aktierna i BNG. Den nya brunn som Bolaget avser borra under 2016 syftar till att registrera så mycket reserver av kategori C1 och C2 som möjligt.

Bolaget lät testa prover av både gas och kondensat från brunn 4 under våren. Resultaten levererades från det geokemiska institutet OAO TomskNIPIneft. Resultaten visade att 71-1 innehåller både gas och kondensat av högsta kommersiella kvalitet. Gasen består till 89.22% av metan. Detta är ett mycket bra resultat och gasen svarar upp till de krav som ställs för försäljning till både EU och Asien. Även kondensatet var av högsta kvalitet, den med högst värde I marknaden, med en fryspunkt på -60C, mycket låg svavelhalt, låg densitet (708 kg/m3); låg viskositet och frånvaro av fasta partiklar.

De 17 augusti offentliggjorde Bolaget resultat av ytterligare tester, som gjordes som tillägg till de resultat som publicerades 8 juni. De ytterligare testerna omfattade både de småstenar som utgör stora delar av vittringsskorpan samt av en mörkare vätska som förmodades innehålla olja.

Förekomsten av småsten är av avgörande betydelse, eftersom den ger en näst intill absolut permeabilitet.

Testen av småstenarna tyder på att vittringsskorpan innehåller huvudsakligen olja. Den mörka vätskan som testades visade sig vara en blandning av kondensat (90%) och olja (10%). Den stora inblandningen av kondensat förklarar geologerna med att det höga gastrycket ovanför vittringsskorpan har pressat ner kondensat i vittringsskorpan vid provtagningen. Testresultaten av den kombinerade vätskan utesluter att oljan är av annan kvalitet än lätt med låg svavelhalt.

Dessa nya resultat och den därmed utökade förståelsen för tillgångens karaktär har låtit Bolagets geologer beräkna att vittringsskorpan i sig kan innehålla 13-37 miljoner ton (97-277 miljoner fat) utvinningsbar lätt olja enligt rysk standard.

Dessutom kommunicerades att nya studier av gammal sovjetisk data från brunn #2 visat på avsevärda mängder lätt olja på 4020m, 4080m samt 4120m, med en densitet på 0,8227-0,8192.

Organisation
Vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2015 nyvaldes Charles Liu som styrelseledamot. Styrelsen består i övrigt av Max Renard, Anders Thorsell och Jonathan Collins. Max Renard utsågs till styrelsens ordförande på efterföljande styrelsemöte och Charles Liu till vice ordförande. Peter Klimt är Bolagets VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid extra bolagsstämma den 21 oktober valdes Charles Liu in i styrelsen.

Liu Yang Sheng (Charles Liu) är grundare av HAO Capital, en private equity-firma som investerar i kinesiska tillväxtbolag med USD 980 m under förvaltning. Charles Liu har suttit i styrelsen för Applied Materials Inc., som en av de första kinesiska medborgarna i styrelsen för ett Fortune 500-bolag. Där var han även ordförande för deras Investment Commitee, något som ledde till investeringar på över USD 1 miljard. Ursprungligen född i Taiwan, tog Charles Liu sin ekonomexamen vid Princeton University, varefter han doktorerade i juridik vid New York University of Law. 1975 gav han upp sitt taiwanesiska medborgarskap och permanenta uppehållstillstånd i USA och antog medborgarskap och pass från Folkrepubliken Kina. Innan Charles Liu bildade HAO Capital, var han 1992-1999 Head of China för investmentbanken Lazard Asia. Från 1975 till 1991 hade han olika funktioner inom FN, huvudsakligen som förhandlare i ekonomiska frågor och angående projekt i utvecklingsländer.

Bolagsstämman beslutade vidare att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätten att teckna aktierna tillföll the Far East and Pacific Investments Inc (”FEPI”) i enlighet med det avtal som ingicks mellan bolaget och FEPI i november 2013 rörande bolagets förvärv av dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”). Betalning för av FEPI tecknade och tilldelade aktier skedde genom kvittning av bolagets skuld till FEPI om SEK 7 829 417,60. Skulden avsåg den tilläggsköpeskilling som bolaget enligt ovan nämnda avtal ska utge till FEPI. Antalet aktier som emitterades var 2 446 693 till en teckningskurs om SEK 3,20 per aktie varvid aktiekapitalet ökade med SEK 2 446 693.

Övrig information

Om Interfox Resources
Interfox Resources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar. Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av Bolagets första tillgång, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomskregionen i Ryssland. Strategin är att säkerställa olje- och gasreservernas storlek och beskaffenhet och sedan utveckla tillgången samt förbereda för en försäljning eller ett fördjupat samarbete med en strategisk partner.

Riskfaktorer
Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att Koncernens verksamhet är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade med. Alla värderingar av olje- och gasreserver samt olje- och gasresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion. Koncernens eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver skulle få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernen kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på Koncernens förmåga att producera olja och gas.

Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland reservernas beskaffenhet. Det finns risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad.

Generella redovisningsprinciper
Bolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2015 publiceras den 17 februari 2016.

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängligt på Interfox Resources hemsida

www.interfoxresources.se

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 18 november 2015

Max Renard                       Charles Liu

Ordförande                         Vice ordförande

Jonathan Collins                 Anders Thorsell

Styrelseledamot                 Styrelseledamot

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar