Tilläggsmemorandum – Riskfaktorer

Med hänvisning till Interfox Resources AB (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande av den 31 mars 2017 (”Pressmeddelandet”) får Bolaget härmed lämna följande tilläggsmemorandum.

Som framgår av Pressmeddelandet har Bolaget ingått avtal om försäljning av Bolagets helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Limited på Cypern (”Mezhlisa” och ”Transaktionen”). Försäljningen innebär, om den genomförs, att Bolagets huvudsakliga tillgång avyttras och ersättningen härför utgörs av en revers som i sin tur kommer att kvittas mot aktier i köparen, Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”). 

Transaktionen innebär att förutsättningarna för den pågående företrädesemissionen ändras på så sätt att ny information tillkommit som måste beaktas – se i denna del Pressmeddelandet. Härtill ska det noteras att Transaktionen är villkorad av bland annat att aktieägarna i såväl NMR som Bolaget godkänner Transaktionen och att Bolaget erhåller budpliktsundantag från Aktiemarknadsnämnden. Om Transaktionen genomförs innebär det att de aktieägare i Bolaget som väljer att utnyttja sin teckningsrätt i företrädesemissionen indirekt även investerar i NMR. Information om NMR och dess verksamhet finns tillgängligt på www.nickelmountain.se. I sammanhanget ska även noteras att NMRs förvärv kan innebära en risk för att det uppstår nya verksamhetsrisker förknippade med förvärvet av Mezhlisa och/eller att en integration mellan verksamheterna blir mer kostsam än förväntat.

För fullständiga villkor och övrig information om emissionen hänvisas till informationsmemorandumet som hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.interfoxresources.se samt på www.mangold.se och www.aktietorget.se.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar