IES erhåller 21 Mkr i statligt bidrag för läxhjälp

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) som huvudman erhåller 21,0 Mkr i statligt bidrag för läxhjälp för kalenderåret 2017. Halva beloppet intäktsförs fjärde kvartalet för IES räkenskapsår 2016/17 och resterande belopp under första och andra kvartalet 2017/18. Motsvarande bidrag för kalenderåret 2016 uppgick till 18,2 Mkr, varav halva beloppet intäktsfördes fjärde kvartalet 2015/16 och resterande belopp under första och andra kvartalet 2016/17.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

  
Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl 08.15 CET.
 

   
Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 30 skolor läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som avslutades den 30 juni 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK, vilket är en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar