IES valberedning inför årsstämma 2018

Valberedningen i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) består av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 april 2018.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2018. Den 30 april 2018 var de tre största aktieägarna i Internationella Engelska Skolan; Bock Senior Capital Investors S.à.r.l. (49,7 % av rösterna), Greenbush Förvaltnings AB (19,2 % av rösterna) samt Investment AB Öresund (5,9 % av rösterna) motsvarande ett totalt ägande om 74,8 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen:

  • Birker B. Bahnsen som representerar TA Associates, som i sin tur är rådgivare till Bock Senior Capital Investors S.à.r.l.
  • Hans Bergström som representerar Greenbush Förvaltnings AB
  • Öystein Engebretsen som representerar Investment AB Öresund

Beräkningen ovan är baserad på 40 050 000 aktier, vilket är det totala antalet stamaktier i Internationella Engelska Skolan.

Internationella Engelska Skolans årsstämma för räkenskapsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018 kommer att äga rum den 20 november 2018. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast fredagen den 28 september 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@engelska.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 08.00 CET.
   

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2017 cirka 161 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare är investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar