Internationella Engelska Skolan 2017/2018

Delårsrapport - (1 juli - 31 december 2017)

Utveckling i verksamheten under kvartal 2 (oktober-december)

 • Omsättningen steg med 12,6 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till 613,2 Mkr (544,4)
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 24 000 (21 407) 
 • Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 161 000, en ökning med ca 6 000 köregistreringar (5 %) jämfört med den 30 september 2017 och en ökning med ca 28 000 (21 %) jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Det justerade rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet sjönk med 35,0 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 36,8 Mkr (56,6). Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 6,0 % (10,4)
 • Kvartalets resultat uppgick till 28,2 Mkr (42,6) och resultatet per aktie till 0,70 kr (1,06)
 • Vid jämförelse av omsättning, justerat rörelseresultat (EBIT) och kvartalets resultat med utfallet motsvarande kvartal föregående år bör noteras att tillämpliga delar av de statliga bidragen för Lärarlönelyftet och Karriärtjänster på 13,0 Mkr togs upp redan i Q1 i år medan dessa delar föregående år togs upp i Q2 (se även förklarande tabell på sid 3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,1 Mkr (114,6)

Utveckling i verksamheten under perioden (juli-december)

 • Omsättningen steg med 15,2 % jämfört med föregående år och uppgick till 1 104,2 Mkr (958,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster för perioden sjönk med 16,8 % jämfört med föregående år och uppgick till 74,6 Mkr (92,6). Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 6,8 % (9,7)
 • Periodens resultat uppgick till 54,2 Mkr (65,6) och resultatet per aktie till 1,35 kr (1,64)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 100,0 Mkr (202,3)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • IES lämnade i månadsskiftet januari/februari in två nya ansökningar hos Skolinspektionen om att få etablera och bedriva för- och grundskoleverksamhet, med start tidigast 2019. Ansökningarna avser skolverksamhet i årskurs F-9 i Göteborg och Solna stad. Vidare ansöker bolaget om att få utöka sin nuvarande grundskoleverksamhet med F-3 i Täby, Södertälje, Västerås och Örebro samt F-2 i Sundsvall, med start tidigast 2019
 • Skolverket beslutade i februari att IES inte kommer att erhålla något statligt bidrag för läxhjälp för kalenderåret 2018
     

VD:s kommentarer

Under det andra kvartalet 2017 ökade efterfrågan på att få gå i IES skolor ännu en gång. Antalet köregistreringar steg med 6 procent jämfört med den 30 september och med 21 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år och uppgick vid kvartalets utgång till cirka 161 000. Det är ett styrkebesked under ett år då vi öppnat fyra nya skolor. Det är uppenbart att den lugna studiemiljö vi erbjuder, de höga akademiska förväntningarna, möjligheten att lära sig behärska det engelska språket och de höga akademiska resultaten våra elever uppnår uppskattas av föräldrar och elever i Sverige. Intresset för de två nya skolor vi kommer att öppna i augusti 2018 i Länna (Huddinge) och Sundbyberg är också mycket stort.

Omsättningen under det andra kvartalet steg med 12,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till drygt 613 miljoner kronor. Samtidigt motverkades ökningen av att 13 miljoner kronor av de statliga bidragen för Lärarlönelyftet och Karriärtjänster som förra året redovisades i Q2, för innevarande räkenskapsår istället togs upp redan i Q1. För hela perioden juli-december ökade omsättningen med 15,2 procent.

Den justerade rörelsemarginalen för det andra kvartalet uppgick till 6,0 procent och för hela perioden juli-december till 6,8 procent, jämfört med 10,4 respektive 9,7 procent motsvarande perioder förra året. Knappt hälften av den lägre rörelsemarginalen hittills i år förklaras av ökade uppstartskostnader i och med att vi i år har öppnat fyra nya skolor jämfört med endast en skola hösten 2016 samt att resultatandelarna i vår spanska verksamhet nu redovisas som rörelse-resultat medan de föregående år redovisades som en finansiell post. På sid 3 i denna rapport återfinns en förklarande tabell där effekterna specificeras. Det bör också noteras att marginalen generellt påverkas nedåt av att nya skolor normalt sett gör en förlust år 1 för att sedan följas av en positiv resultatutväxling de följande åren.

Något mer än hälften av den lägre rörelsemarginalen förklaras dock av att totala intäkter per elev för perioden juli-december ökade med endast 3,1 procent samtidigt som personalkostnaderna per elev, främst på grund av bristen i Sverige på legitimerade lärare och därmed stigande lärarlöner, steg med 8,2 procent.

Nästan alla skolpengsbeslut för kalenderåret 2018 har nu fattats av kommunerna och höjningen per elev för IES uppgår i snitt till cirka 2,5 procent, vilket är lågt i relation till den genomsnittliga historiska årliga ökningen under de senaste 20 åren om nästan 4 procent. Därutöver är ökningen inte i närheten av att återspegla 2017 års ökade lärarlöner på skolmarknaden. Eftersom den starka löneglidningen för lärare i lika mån påverkar kommunalt drivna skolor borde den i efterhand komma att återspeglas i skolpengen, vid en korrekt tillämpning av ”lika villkor”. Vi ser även en trend med att ett ökande antal elever med särskilda behov söker sig till IES för att ta del av vår lugna och ordnade arbetsmiljö och dessa elever kräver extra resurser. Det ökade behovet leder till högre kostnader för elev- och lärarassistenter, vilket kommunerna endast i begränsad utsträckning kompenserar för i form av tilläggsersättning. I praktiken innebär det att kommunerna, enligt vår uppfattning, inte följer regelverket enligt ”lika villkor” principen.

Vi har överklagat flera skolpengsbeslut och kommer även noga gå igenom kommunernas räkenskaper för 2017 för att se om det finns eventuella underskott som medför rätt till kompensation. Skolpengen ska återspegla resursåtgången i de kommunala skolorna och har kommunerna gått med underskott ska friskolorna enligt den gällande ”lika villkor” principen kompenseras. Riksdagen har våren 2018 möjlighet att skärpa kraven på kommunernas korrekta tillämpning av ”lika villkor”, under sin behandling av Skolkostnadsutredningens betänkande ”Mer lika villkor”.

Efter periodens slut ansökte vi till Skolinspektionen om att få öppna och driva nya skolor i Göteborg och Solna 2019 eller senare. Båda ansökningarna avser F-9. Därutöver har vi ansökt om att få tillstånd att expandera ner i årskullarna till F-3 i våra befintliga skolor i Täby, Södertälje, Västerås och Örebro samt F-2 i Sundsvall från 2019 och framåt. En ansökan om att öppna en ny skola eller att expandera till nya årskullar är bara ett första steg i processen för planering av expansion för att möta den stora efterfrågan på undervisning hos IES. Det innebär inte att några beslut ännu fattats om att faktiskt starta verksamhet.

Vi bedriver en omfattande verksamhet för läxhjälp. Det gör vi då vi vill erbjuda alla våra elever från skiftande bakgrund, med över 200 nationaliteter och olika bakgrund, möjlighet att nå full potential. Detta motiverade fullt statligt bidrag för läxhjälp både för kalenderåret 2016 om 18 miljoner kronor samt för 2017 om 21 miljoner kronor. Vi kan bara konstatera att Skolverket trots detta i februari beslutade att IES inte kommer att erhålla något statligt bidrag för läxhjälp för kalenderåret 2018.

Jag vill till sist passa på och hälsa Annette Brodin Rampe välkommen som ny VD från och med den 1 mars 2018.  

Fredrik Åkerman
VD
   

För ytterligare information kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Fredrik Åkerman, tillförordnad Verkställande Direktör, tel. 070 415 2365.

  

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:
Fredrik Åkerman, tillförordnad VD, kommer idag, torsdagen den 22 februari, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; +46 (0) 8 56642651
och slå sedan deltagarkoden; 81876408#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentations.
   

Kommande rapporter

Delårsrapport Q3 2017/18 – 25 maj 2018
Bokslutskommuniké 2017/18 – 29 augusti 2018
Delårsrapport Q1 2018/19 – 20 november 2018
Bolagsstämma 2017/18 – 20 november 2018
  

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, kl. 08.00 CET.

Taggar: