Internationella Engelska Skolan 2017/2018- Delårsrapport - (1 juli - 31 mars 2017/2018)

Utveckling i verksamheten under kvartal 3 (januari-mars)

 • Omsättningen steg med 16,8 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till 632,3 Mkr (541,4)
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 23 971 (21 420) 
 • Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 179 000, en ökning med ca 18 000 köregistreringar (11 %) jämfört med den 31 december 2017 och en ökning med ca 35 000 (24 %) jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet sjönk med 6,4 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 52,7 Mkr (56,3). Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 % (10,4)
 • Kvartalets resultat uppgick till 42,8 Mkr (44,1) och resultatet per aktie till 1,07 kr (1,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,6 Mkr (-22,9)

Utveckling i verksamheten under perioden (juli-mars)

 • Omsättningen steg med 15,8 % jämfört med föregående år och uppgick till 1 736,5 Mkr (1 500,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster för perioden sjönk med 14,6 % jämfört med föregående år och uppgick till 127,4 Mkr (149,0). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,3 % (9,9)  
 • Periodens resultat uppgick till 97,0 Mkr (109,7) och resultatet per aktie till 2,42 kr (2,74)  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 174,6 Mkr (179,4)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • IES 50 % ägda joint venture Elians har förvärvat English School of Asturias i Spanien
 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma och föreslår antagande av nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner och aktiematchningsprogram

VD:s kommentar till utvecklingen under det tredje kvartalet

Internationella Engelska Skolan är den största fristående grundskoleaktören i Sverige. Vi driver 17 av de 20 största friskolorna. Inklusive kommunala huvudmän driver vi åtta av de 25 största grundskolorna. Vi kan – och vill – vara en del av lösningen på de utmaningar det svenska skolsystemet står inför.  

Jag har under mina första veckor som VD för IES mött rektorer, lärare, kommunpolitiker, skolchefer, elever och föräldrar. Bilden som träder fram är entydig; behovet av en bättre svensk skola är en av våra största gemensamma samhällsutmaningar och vi behöver tillsammans finna vägar för att ge våra barn en bättre framtid. IES lugna studiemiljö, våra högt ställda akademiska förväntningar, möjligheten att lära sig behärska det engelska språket och våra elevers goda resultat kan i det perspektivet utgöra ett positivt bidrag.

I en tid då många kommuner ställs inför ett snabbt växande invånarantal, varav en stor andel fötts utanför Sverige, ökar utmaningarna. Inom IES har 36 procent av våra elever utländsk bakgrund, jämfört med 24 procent i genomsnitt i kommunala skolor. Den internationella miljö IES erbjuder utgör här ett komplement och kan dessutom minska segregationen och öka kommuners attraktivitet.  

Under det tredje kvartalet fick vi ännu en gång ett kvitto på att våra ansträngningar uppskattas. Antalet köregistreringar steg med 11 procent jämfört med utgången av 2017, och med 24 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det innebär att 18 000 nya registreringar gjordes under kvartalet och att antalet köregistreringar vid kvartalets utgång uppgick till cirka 179 000 för en plats under kommande år. I höst öppnar vi två nya skolor, i Länna (Huddinge) och Sundbyberg, och vi arbetar hårt för att tillsammans med många av Sveriges kommuner finna vägar för att snabba på IES expansion.  

Omsättningen under det tredje kvartalet steg med 16,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till drygt 632 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent jämfört med 10,4 procent motsvarande period förra året. Den lägre rörelsemarginalen förklaras delvis av ökade uppstartskostnader för de fyra nya skolor vi öppnade hösten 2017, vilket ska jämföras med endast en nystartad skola under hösten 2016. Den största förklaringsfaktorn är dock att totala intäkter per elev för det tredje kvartalet ökade med 3,5 procent medan personalkostnaderna per elev steg med 8,1 procent. Vi gör bedömningen att utvecklingen ser likadan ut i kommunala skolor.  

En förutsättning för att vi, och andra positiva krafter inom den svenska skolan, ska kunna erbjuda vår kompetens är att skolpengen återspeglar faktiska kostnader i de kommunala skolorna. Har kommunerna gått med underskott ska friskolorna enligt den gällande lika villkorsprincipen kompenseras. Jag är övertygad om att med större transparens kring hur skolpengen sätts ska vi komma dithän.  

Vi är övertygade om att vår kunskap om att driva tvåspråkiga skolor kombinerat med en stark värdegrund och en effektiv affärsmodell, även är attraktiv utanför Sverige. När IES hösten 2016 tog det första steget in på den spanska marknaden var ambitionen att skapa en grund för ytterligare expansion. Sedan dess har vi förstärkt kvalitetssystemen, rekryterat en kompetent ledning och förbättrat den finansiella kontrollen. Förvärvet av English School of Asturias i maj är därför ett naturligt nästa steg i IES expansion i Spanien. Verksamheten är tvåspråkig och bygger till stor del på samma principer som IES i Sverige, med fokus på engelska, hög kvalitet i undervisningen samt en lugn och ordnad läromiljö i klassrummen.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla duktiga skolledare och lärare samt tillföra Sverige lärarkompetens genom internationell rekrytering. Våra passionerade medarbetare arbetar varje dag för att bidra till en bättre skola. Det är en glädje att få vara med och driva den utvecklingen, inte bara för IES utan även för Sveriges framtid.  

Annette Brodin Rampe
VD

 
För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Annette Brodin Rampe, vd, tel. 073 852 4231.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:

Annette Brodin Rampe, VD, kommer idag, fredagen den 25 maj, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08 566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 55843997#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentations.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2017/18 – 29 augusti 2018
Delårsrapport Q1 2018/19 – 20 november 2018
Bolagsstämma 2017/18 – 20 november 2018

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018, kl. 08.00 CET.

Taggar: