Kallelse till extra bolagsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juni 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2018,

dels senast torsdagen den 7 juni 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby eller via e-post till egm@engelska.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 7 juni 2018, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på
http://corporate.engelska.se/.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 40.050.000 aktier i bolaget vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiematchningsprogram, innefattande beslut om;
  a. Antagande av ett aktiematchningsprogram,
   
  b. Ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i programmet;
   
 8. Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och emission av teckningsoptioner, innefattande beslut om 
  a. Antagande av ett teckningsoptionsprogram;

  b. Emission av teckningsoptioner;
   
 9. Stämmans avslutande. 

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiematchningsprogram (ärende 7)       
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram för vissa rektorer och annan ledningspersonal inom Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”IES”) i enlighet med ärende 7 (a) nedan. Samtliga beslut under ärende 7 är villkorade av varandra och antas således som ett beslut. Besluten under ärende 7 är vidare villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med ärende 8.  

Antagande av ett aktiematchningsprogram (ärende 7 (a))
Programmet i sammandrag               
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram (”Programmet”). Programmet föreslås omfatta sammanlagt högst 50 rektorer och annan ledningspersonal inom IES (”Deltagarna”). Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier i IES inom ramen för Programmet (”Matchningsaktier”) enligt de villkor som anges nedan. 

Privat investering
För att kunna delta i Programmet krävs att deltagaren bidragit med en privat investering i IES genom förvärv av aktier i IES förvärvade efter den 1 januari 2018 (”Sparaktier”). Det högsta antalet Sparaktier som en deltagare kan allokera till Programmet uppgår till 1.600 Sparaktier enligt vad som beskrivs närmare nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kommer bolaget att tilldela deltagare en rättighet till en Matchningsaktie, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Matchningsaktie (”Aktierätter”).

Villkor
En Aktierätt kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av Programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden
1 juli – 31 mars 2021 (”
Intjänandeperioden”) har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom IES. Programmet ska starta så snart praktiskt möjligt efter bolagsstämman som beslutar om Programmet.

Aktierätterna
För Aktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

 • Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt.
 • Aktierätterna intjänas under intjänandeperioden.
 • Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Aktierätterna kommer inte att omräknas/kompenseras för någon utbetalning av utdelning.
 • Varje Aktierätt ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Matchningsaktie efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 juli – 31 mars 2021 fortfarande är anställd i IES och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.

Utformning och hantering
Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Programmet, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsen ska äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i IES eller dess omvärld som skulle medföra att Programmets beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning
För Deltagarna kommer Programmet, i enlighet med ovanstående, innebära att samtliga individer kan allokeras högst 1.600 Sparaktier till Programmet, vilket ger innehavaren rätt till en (1) Aktierätt för varje investerad Sparaktie.

Tilldelning av Matchningsaktier i enlighet med Programmet och säkringsåtgärder
För att kunna genomföra Programmet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt föreslår styrelsen att bolagsstämman i enlighet med ärende 7 (b) nedan, bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 80.000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB (publ) samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Svenska Handelsbanken AB (publ). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmet. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 80.000 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med Programmet.

Programmet omfattning och kostnader
Programmet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för Programmet antas uppgå till cirka 5.997.060 kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att alla Aktierätter tilldelas, (ii) att den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före starten för Programmet uppgår till 66,26 kronor per aktie, (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent, samt (iv) en positiv totalavkastning under intjänandeperioden. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 1.799.118 kronor, under förutsättning av antagandena ovan samt en årlig ökning av aktiekursen motsvarande tio (10) procent under löptiden för Programmet och sociala avgifter uppgående till trettio (30) procent. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i beräknade kostnader om 7.796.178 kronor. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för Programmet beräknats utifrån att Programmet omfattar högst 50 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

Förutsatt en årlig ökning av aktiekursen motsvarande 26 procent, att alla deltagare fortsatt är anställda vid utgången av intjänandeperioden och alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med Programmet, är maximal kostnad för Programmet cirka 10.601.826 kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter cirka 3.180.548 kronor, det vill säga totalt cirka 13.782.374 kronor.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning          
Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på IES nyckeltal.

Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier och förutsatt att säkringsåtgärder enligt ärende 7 (b)(i)-(iv) nedan beslutas av bolagsstämman kommer 80.000 aktier att tilldelas deltagare enligt Programmet, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,20 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Med beaktande av de aktier som kan emitteras enligt det föreslagna incitamentsprogrammet under ärende 8 nedan uppgår den sammanlagda utspädningen till cirka 1,36 procent. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Motiv för förslaget         
Syftet med Programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i IES samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att rektorer och annan ledningspersonal i IES är aktieägare i bolaget. Deltagande i Programmet kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier.

Genom att erbjuda en tilldelning av Aktierätter premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Programmet belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Programmets antagande kommer att få en positiv effekt på IES framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Utarbetning av förslaget samt tidigare incitamentsprogram i IES
Programmet har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Programmet har behandlats av styrelsen vid sammanträden i maj 2018. Det finns inga tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram i IES.

Säkringsåtgärder med anledning av Programmet
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Programmet (ärende 7 (b)(i) - (iv))

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7 (b)(i)     
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen med avseende på genomförandet av Programmet där paragraf 4 i bolagsordningen kompletteras enligt följande:
Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier en tiondels (1/10) röst. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.
Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (ärende 7 (b)(ii))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 2.000 kronor genom emission av högst 80.000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,025 krona.

De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Svenska Handelsbanken AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (ärende 7 (b)(iii))          
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Sedan balansdagen för senaste årsredovisningen har årsstämman i bolaget beslutat om utdelning om 45 654 000 kronor till aktieägarna och således finns 376 121 610 kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Matchningsaktier i enlighet med Programmet.

Överlåtelse av egna stamaktier (ärende 7 (b)(iv))               
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med ärende 7 (b)(iii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i Programmet i enlighet med beslutade villkor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att högst 80.000 stamaktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med Programmets villkor. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens och revisorns yttranden enligt 19 kap. 22 och 24 §§ aktiebolagslagen kommer hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och emission av teckningsoptioner (ärende 8)

Antagande av ett teckningsoptionsprogram (ärende 8 (a))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om, i enlighet med nedanstående, emittera inte mer än 468.000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt följande.
Samtliga beslut under ärende 8 är villkorade av varandra och antas således som ett beslut. Besluten under ärende 8 är vidare villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med ärende 7.
Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 10 personer. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

De utfärdade teckningsoptionerna tecknas av English Summer School AB – ett helägt dotterbolag till IES – varefter detta bolag ska erbjuda teckningsoptioner till anställda i IES. Överlåtelsen av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet av teckningsoptionerna (optionspremien), beräknad enligt Black & Scholes värderingsformel. Värderingen av teckningsoptionerna ska ske av en oberoende värderare eller ett revisionsbolag. I samband med överlåtelsen av teckningsoptioner till deltagare i Programmet ska bolaget, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i IES upphör eller om den deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om två veckor efter Q3-rapporten respektive Q4-rapporten 2021. Teckningskursen ska bestämmas till 115 procent multiplicerad med genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i IES under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 14 juni 2018 och avrundas till närmaste 0,10 kronor, varav 0,05 kronor ska avrundas nedåt. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Övertilldelning kan inte ske.

Varje teckningsoption berättigar deltagaren att teckna en (1) ny aktie i IES i enlighet med teckningsfönstret presenterat ovan. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga för aktieägarna för inspektion i enlighet med vad som stadgas nedan.

Teckning av teckningsoptioner ska ske från den tid då priset per teckningsoption fastställs enligt ovan, dock senast den 31 juli 2018. Betalning ska ske kontant senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden respektive betalningsperioden.

Fördelning av teckningsoptioner        
Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma högst 10 ledande befattningshavare i IES, förutsatt att dessa ingått förköpsavtal med IES, upp till det maximala antal teckningsoptioner som framgår enligt nedanstående fördelning.

Befattning Antal teckningsoptioner
Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare respektive kategori
VD 111.000
Finansdirektör och Vice VD 84.000 (maximalt 168.000 inom kategorin)
Andra ledande befattningshavare (7 personer) 27.000 (maximalt 189.000 inom kategorin)
Totalt 468.000

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av incitamentsprogrammet.

Påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning
Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på IES nyckeltal. Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner och förutsatt att säkringsåtgärder enligt ärende 8 (b) nedan beslutas av bolagsstämman kommer 468.000 aktier att tilldelas deltagare enligt Programmet, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 1,16 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Med beaktande av de aktier som kan emitteras enligt det föreslagna incitamentsprogrammet under ärende 7 ovan uppgår den sammanlagda utspädningen till cirka 1,36 procent.

Kostnader
Den totala kostnaden som belastar bolaget för incitamentsprogrammet är begränsad och beräknas inte överstiga 200.000 kronor under Programmets löptid.

Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för koncernen i samband med emission av teckningsoptionerna.

Syftet med incitamentsprogrammet
Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i IES samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare inom IES är aktieägare i bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för bolaget och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget
Incitamentsprogrammet har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Incitamentsprogrammet har behandlats av styrelsen vid sammanträden i maj 2018. Det finns inga tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram i IES.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (ärende 8 (b))
Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 468.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 11.700 kronor motsvarande vid full nyteckning cirka 1,16 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i IES.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast English Summer School AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Övertilldelning kan inte ske.

Övrigt
Beslut enligt ärende 7 och 8 fordrar bifall av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
  

Villkoren för optionsprogrammet, styrelsens fullständiga förslag enligt ärendena 8 (b) samt övriga handlingar enligt ovan kommer senast den 23 maj 2018 att hållas tillgängligt hos bolaget, Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby och på bolagets hemsida http://corporate.engelska.se/ samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
  

Stockholm maj 2018
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)
Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl 08.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

 • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
 • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
 • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2017 cirka 161 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av mars 2018 investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar