Kommuniké från den extra bolagsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) den 13 juni 2018

Vid den extra bolagsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) beslutade aktieägarna följande:

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram inklusive beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av emitterade C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram för rektorer och annan ledningspersonal i IES, innebärande att sammanlagt högst 50 rektorer och annan ledningspersonal kan delta. Inom ramen för programmet kan högst 80 000 nya aktier komma att emitteras innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innefattar ändring av bolagsordningen för att möjliggöra en emission av C-aktier, ett bemyndigande för styrelsen om en riktad emission av högst 80 000 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och emission av teckningsoptioner
Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i IES, innebärande att högst 10 individer kan delta.

Totalt kan högst 468 000 teckningsoptioner emitteras till nyteckning av aktier. Deltagarna förvärvar teckningsoptionerna till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,16 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på IES webbplats senast två veckor efter extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:           
Johan Hähnel, IR-ansvarig IES          
Telefon: 070 605 6334   
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 15.00. 

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2017 cirka 161 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av mars 2018 investmentbolaget Öresund, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden, SEB fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar