Skolinspektionens ordinarie tillsyn slutförd: 90 % av IES skolor helt utan anmärkning

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Internationella Engelska Skolan avslutades enligt plan i juni 2017. Tillsynen genomförs för friskolor vart tredje år och omfattar huvudmannens samtliga skolor. För kommuner som huvudmän genomförs tillsynen vart femte år med endast 20 procent av skolorna.

Den så kallade bastillsynen av IES grundskolor resulterade i att 23 av 24 skolor inte fick en enda anmärkning. För en skola påtalades en mindre brist som nu åtgärdas. Det innebär att 96 procent av dessa IES-skolor inte fick någon anmärkning, vilket kan jämföras med rikssnittet för helt gröna beslut efter bastillsyn, som uppgår till 74 procent.

I de fem grundskolor som av Skolinspektionen valts ut för en mer omfattande tillsyn kom tre ut helt utan anmärkning, medan två fick anmärkningar av begränsad och motiverad karaktär, som nu åtgärdas.

Internationella Engelska Gymnasiet fick ingen anmärkning.

Sammantaget kom 27 av 30 IES-skolor, 90 procent, ut ur Skolinspektionens granskning helt utan anmärkning. Vad gäller Huvudmannen, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, har Skolinspektionen ingen anmärkning på organisationens akademiska resultat, undervisningen på engelska eller arbetet med ordningen i skolorna. I sina beslut rörande Huvudmannen begär Skolinspektionen ett stärkt utvecklingsarbete för fritidshemmen samt att psykologer ska användas mer i den förebyggande elevhälsan. Den anmärker vidare på att två av de 30 rektorerna saknar kurser i pedagogik. De har annan ledarbakgrund.

”De goda resultaten är ett kvitto på det arbete vi utför för att ge våra elever bästa tänkbara utbildning och träning för framtiden”, kommenterar Ralph Riber, VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. ”Jag vill här passa på att tacka våra mycket kompetenta rektorer, lärare och övrig personal som genomför den utbildning Internationella Engelska Skolan står för.”

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017 kl 08.15 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 30 skolor läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som avslutades den 30 juni 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK, vilket är en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar