Intervacc AB (publ) är godkänt för listning på Nasdaq First North

4 april 2017, Hägersten

Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) genomför listning av aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien och TO1 blir den 7 april 2017.

Inför listningen har Intervacc genomfört en övertecknad nyemission (”Erbjudandet”) på 50 MSEK.

Rådgivare
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser. Remium Nordic AB är även Bolagets likviditetsgarant. 

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör

E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com

Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar