Intervacc AB genomför företrädesemission om cirka 8,3 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i Intervacc AB (publ) (”Intervacc” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 oktober 2016, i enlighet med årsstämmans bemyndigande från den 8 juni 2016, att genomföra en ökning av aktiekapitalet med högst 1 812 259 SEK genom nyemission av högst 3 624 518 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Erbjudandet beräknas tillföra Intervacc cirka 8,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Därutöver har styrelsen inom ramen för årsstämmans bemyndigande fattat beslut om en riktad nyemission av högst 2 000 000 aktier och därvid öka aktiekapitalet med högst 1 000 000 SEK. Den totala emissionslikviden från den riktade emissionen uppgår till högst cirka 4,6 MSEK. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en spridning av aktierna.

Motivet till Erbjudandet är att ta Strangvac®, Bolagets egenutvecklade vaccin mot kvarka, till registreringsfas utan att tappa momentum inom andra värdeskapande aktiviteter.

Erbjudandet genomförs på följande villkor:

 • Nyemission om 8,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader med företrädesrätt för Intervaccs aktieägare.
 • Elva (11) befintliga aktier i Intervacc ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen är 2,30 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden i Erbjudandet löper från och med den 17 oktober till och med den 31 oktober 2016.
 • Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 oktober 2016 till och med 31 oktober 2016.  
 • Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan från och med den 17 oktober 2016 erhållas från AktieInvest FK AB på telefon 08-50 65 17 95 eller www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag samt från Intervacc på telefon 08-120 10 600 eller www.intervacc.se/nyemission.

Avsikt att ansöka om notering under tidigare delen av 2017
Som ytterligare ett led i Intervaccs expansion har Bolaget för avsikt att ansöka om en notering av Bolagets aktie under tidigare delen av 2017.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet i sammandrag
Intervacc är en svensk bioteknikkoncern med fokus på djurhälsa. Koncernen bedriver forskning, utveckling, kommersialisering och distribution av veterinära läkemedel och vacciner för produktions- och sällskapsdjur. I Norden och Baltikum har Bolaget en egen försäljningsorganisation. Koncernen har varit verksam i sektorn i över 30 år då den kommersiella delen, dotterbolaget Nordvacc, grundades 1983.

Strangvac® är Intervaccs egenutvecklade vaccin mot kvarka. Kvarka är en mycket smittsam hästinfektion som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Ett utbrott innebär att ett helt stall behöver stängas och saneras. Karantänsrestriktioner, transportförbud och stoppad verksamhet innebär mycket höga kostnader utöver lidande hos hästarna. Det finns ett mycket stort behov av ett vaccin mot kvarka. Något biverkningsfritt vaccin med acceptabel effekt finns för närvarande inte. Strangvac® fyller denna lucka. Marknaden för ett vaccin är antalet hästar som kräver förebyggande vaccinationer och inte antalet utbrott. I Europa och USA finns tillsammans cirka 15 miljoner hästar där cirka 30-60% kan ses som vaccinationsbenägna, baserat på frekvensen av bland annat influensavaccination.

Följande moment har genomförts rörande utvecklingen av Strangvac®, varav genomförande av kliniska prövningar och förbättringar av tillverkningsprocessen skett under 2016:

 • Intervacc har fastställt lämplig dos och vaccinationsprogram där stabilitet vid förvaring har påvisats upp till 18 månader (men fortgår fram till 39 månader).
 • Säkerhetsstudier har genomförts där inga negativa bieffekter observerats.
 • Bolaget har genomfört en storskalig tillverkning av Strangvac® enligt GMP (Good Manufacturing Practice).
 • Kliniska prövningar har genomförts enligt GCP (Good Clinical Practice), vilka har påvisat ett signifikant skydd.
 • Intervacc har genomfört optimering, förbättring och erhållit lägre kostnader i tillverkningsprocessen hos en ny tillverkare.
 • Bolaget har beviljats patent för Strangvac® i flera länder, bland annat USA.

Det är med stor tillfredsställelse Intervacc kan konstatera att Bolagets nyligen avslutade kliniska prövningar av Strangvac® fallit väl ut, vilket visar att Intervaccs teknologi för vacciner fungerar väl. Strangvac® kommer utgöra ett viktigt verktyg mot att begränsa spridning och lidande på grund av kvarka. Något lika biverkningsfritt vaccin som Strangvac® mot kvarka finns inte och marknadsintresset bedöms som stort.

Tekniska och kliniska riskmoment för Strangvac® får därmed ses som passerade.

Följande moment återstår inför en central registreringsansökan till Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA):

 • Fullföljande av uppskalning av tillverkningsprocessen efter att optimering nu skett.
 • Produktion av två fullskaliga satser av Strangvac® för att påvisa ”consistency”.
 • Regulatoriskt arbete och sammanställning av registreringsansökan.

Motivet till Erbjudandet är att ta Strangvac® till registreringsfas utan att tappa momentum inom andra värdeskapande aktiviteter.

Villkor i Erbjudandet
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 13 oktober 2016. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Intervacc äger företrädesrätt att för elva (11) befintliga aktier i Intervacc teckna en (1) ny aktie. Aktieägare i Intervacc erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 2,30 SEK per aktie. Den totala emissionslikviden i Erbjudandet uppgår till högst cirka 8,3 MSEK. Teckningsperioden löper från och med den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016.

Riktad emission
Utöver aktierna i Erbjudandet har styrelsen i Intervacc beslutat om en riktad emission av ytterligare högst 2 000 000 aktier, och därvid öka aktiekapitalet med högst 1 000 000 SEK. Den totala emissionslikviden från den riktade emissionen uppgår till högst cirka 4,6 MSEK. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en spridning av aktierna. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,30 SEK. Teckningsperioden av de nyemitterade aktierna är den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av styrelsen i Bolaget varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien.

Tidplan för Erbjudandet

Avstämningsdag                                              13 oktober 2016

Teckningstid i Erbjudandet                                17 oktober – 31 oktober 2016

Ingen organiserad handel i aktier, teckningsrätter eller BTA kommer att ske.
För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör

E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com

Tel 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

      
Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intervacc AB. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar