Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015

 • Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet 2015 uppgick till 1 396 MSEK (1 370).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 385 MSEK (360). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –36 MSEK (7). Resultatet för fjärde kvartalet 2014 belastades med jämförelsestörande poster om netto –35 MSEK. Rörelsemarginalen exklusive omvärderingar av köpta fordringar och jämförelsestörande poster var 29 procent (28).

 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 274 MSEK (294), och resultatet per aktie var 3,76 SEK (3,85).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 878 MSEK (784).

 • Det redovisade värdet av köpta fordringar har ökat med 13 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2014. Kvartalets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 1 130 MSEK (477).

Helåret 2015

 • Koncernens nettoomsättning helåret 2015 uppgick till 5 628 MSEK (5 184).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 624 MSEK (1 430). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 31 MSEK (35). Resultatet för 2014 belastades med jämförelsestörande poster om netto –35 MSEK. Rörelsemarginalen exklusive omvärderingar av köpta fordringar och jämförelsestörande poster var 28 procent (28).

 • Nettoresultatet för året uppgick till 1 172 MSEK (1 041), och resultatet per aktie var 15,92 SEK (13,48).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 905 MSEK (2 672).

 • Årets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 2 428 MSEK (1 937).

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 8,25 kr (7,00) per aktie, motsvarande totalt 597 MSEK (514).

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Erik Forsberg

Intrum Justitia utvecklades väl under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år, justerat för omvärderingar, valutapåverkan och jämförelsestörande poster. Bland våra regioner är det främst Norra Europa som bidragit till resultatförbättringen och inom våra verksamhetsområden har vi ett starkt kvartal för köpta fordringar inom Finansiella Tjänster. I december kunde vi även meddela två händelser som stärker koncernen inför kommande år. Vi förvärvade två större skuldportföljer från finansiella institutioner med en total investering om ca 670 MSEK och vi ökade vår finansiella flexibilitet genom att ingå avtal om en utökad kreditfacilitet.

Vi kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2015 för Intrum Justitia, där vi agerat i enlighet med vår strategi. Vi har stärkt vår marknadsnärvaro genom tillväxt i investeringar för köpta fordringar och genom förvärv av verksamheter inom kredithanteringstjänster. Vi har utvecklat vårt kunderbjudande bland annat genom lansering av finansieringslösningar för e-handeln. Vidare har vi genom löpande förbättringsåtgärder och utökad användning av vår omfattande databas stärkt vår operativa effektivitet. Detta har resulterat i en fortsatt god finansiell utveckling för 2015 jämfört med föregående år. Vinsten per aktie har ökat med 18 procent och avkastningen på köpta fordringar var 20 procent, väl över våra finansiella mål om 10 procent respektive 15 procent. För vår kapitalstruktur har vi under året varit strax under eller i nivå med vårt finansiella mål om en nettoskuld i relation till rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar om 2,0-3,0.

Inför kommande år ser vi fortsatt goda möjligheter till lönsam tillväxt för Intrum Justitia. Vi har ett starkt erbjudande med en kombination av tjänster och finansiering som vi kontinuerligt utvecklar i nära samarbete med våra kunder. Vi har en solid finansiell ställning och genom en bred geografisk närvaro i olika kundsegment når vi en god affärsmässig stabilitet. Intrum Justitia skall även bidra till en sund samhällsekonomi. Genom effektiv hantering av krediter bidrar vi till livskraftiga företag med resurser att nyanställa och investera, och genom ett ansvarsfullt bemötande kan vi hjälpa konsumenter att hantera skulder på villkor som är hanterbara för individen.

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av tf verkställande direktör och koncernchef Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-505 564 68 (SE) eller +44 20 342 628 45 (UK).

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Forsberg, tf VD och koncernchef
Tel: 08-546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar