DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

Andra kvartalet 2010

 

• Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2010 uppgick till 922,5 MSEK (1 050,8), en minskning med 12,2 procent. Valutaeffekterna uppgick till –7,4 procent (12,9). Den organiska tillväxten uppgick till –1,2 procent (4,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 180,6 MSEK (158,5). Rörelseresultatet justerat för valutaeffekter samt för resultat vid avyttring av verksamheten i Skottland under andra kvartalet 2009 steg med 13,1 procent. I omsättningen och rörelseresultatet ingår upp- och nedvärderingar av köpta fordringar om netto +1,0 MSEK (–5,2).

• Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till 85,3 MSEK (105,4) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,32). Nettoresultatet har belastats med skattekostnader av engångsnatur om netto 27,8 MSEK.

• Utbetalningar för investeringar i Köp av avskrivna fordringar uppgick till 198,3 MSEK (368,9).

• Förändrad redovisning i Nederländerna påverkade kvartalets nettoomsättning negativt inom verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar med 26,6 MSEK.

Intrum Justitia-koncernen – Delårsrapport januari-juni 2010  
         
MSEK April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Helår
om inte annat anges 2010 2009 2010 2009 2009
 
Nettoomsättning 922.5  1 050.8  1 877.7  2 058.3  4 127.8 
Nettoomsättning exklusive omvärderingar 921.5  1 056.0  1 879.1  2 083.8  4 163.5 
Organisk tillväxt, % -1.2  4.0  1.0  4.4  3.9 
Rörelseresultat (EBIT) 180.6  158.5  337.6  314.9  668.2 
Rörelseresultat exklusive omvärderingar 179.6  163.7  339.0  340.4  703.9 
Rörelsemarginal exklusive omvärderingar, % 19.5  15.5  18.0  16.3  16.9 
Resultat före skatt 150.9  140.4  284.7  270.8  588.4 
Nettoresultat 85.3  105.4  185.7  203.2  440.6 
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1.07  1.32  2.33  2.55  5.53 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1.07  1.32  2.33  2.55  5.53 
Antal inneliggande inkassoärenden, miljoner 17.1  16.6  17.1  16.6  16.9 
Avkastning på köpta fordringar, % 19.4  16.5  17.3  13.6  15.6 


Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia utvecklas fortsatt väl under 2010, trots att de europeiska ekonomierna fortfarande tyngs av en långsam makroekonomisk återhämtning. Vi har gjort stora neddragningar i koncernen de senaste tolv månaderna, exempelvis i Spanien och Storbritannien, men likväl är nettoomsättningen i stort sett oförändrad. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 13 procent under andra kvartalet, justerat för valutaeffekter samt avyttrad verksamhet 2009. Rörelsemarginalen stärktes till 19,6 procent, att jämföra med 16,5 procent under motsvarande kvartal förra året.

Inom området Kredithanteringstjänster ökade det valutajusterade rörelseresultatet med 9,8 procent under andra kvartalet och marginalen stärktes till 12,2 procent från 11,2 procent föregående år.

Inom vårt verksamhetsområde Köp av avskrivna fordringar ökade rörelseresultatet med 22 procent, med en avkastning under kvartalet på 19,4%. Vi ser idag en förbättrad aktivitet inom detta område och antalet investeringsmöjligheter har ökat de senaste sex månaderna. Vårt joint venture med East Capital har genererat de två första investeringarna i Ryssland.

I region Sverige, Norge och Danmark har vi sett en god utveckling och rörelseresultatet ökade med 9 procent. Under kvartalet har arbetet med att effektivisera verksamheten och samtidigt öka säljinsatserna gett resultat. Det finns fortsatt behov av att effektivisera verksamheten för att säkerställa en långsiktigt hög lönsamhet inom verksamheten för kredithanteringstjänster. Vår position inom finanssektorn har, glädjande nog, stärkts väsentligt i år med flera nya uppdrag hos viktiga aktörer i sektorn.

Utvecklingen har varit fortsatt god i region Storbritannien & Irland. Möjligheterna till ökade synergier har ökat i samband med att vi fört över verksamheten till ett liknande produktionssystem som region Nederländerna & Belgien.

Även i region Nederländerna & Belgien utvecklas den underliggande verksamheten väl, även om förändrade redovisningsprinciper gör jämförelsen skev. Framför allt i Belgien finns en stor potential att utveckla Intrum Justitias erbjudande och expandera verksamheten framgent. 

I region Polen, Tjeckien, Slovakien & Ungern är utvecklingen fortfarande inte tillfredsställande. Jämfört med årets första kvartal har emellertid förlusterna minskat väsentligt till följd av effekter från de kostnadsreduceringsprogram som initierats under året.

Region Frankrike, Spanien, Portugal & Italien tyngs fortsatt av de makroekonomiska förutsättningarna och trots det presterar vi fortsatt väl.

I region Schweiz, Tyskland & Österrike ser vi idag tydliga effekter av det åtgärdsprogram som inleddes under året. Kostnadsbasen har minskat och ytterligare effekter väntas under andra halvåret. Genom ökade marknadsaktiviteter har vi skapat en god plattform för tillväxt med flera intressanta affärsmöjligheter.

I region Finland, Estland, Lettland och Litauen har vi fortsatt en tillfredsställande tillväxt inom Kredithanteringstjänster och på den finska marknaden har vi gjort en viktig inbrytning i energisektorn. Inom Köp av avskrivna fordringar fortsätter mixen av portföljer att förändras mot en större andel färskare fordringar, vilket innebär lägre risknivå och lägre marginal.

Vår breddning av tjänsteerbjudandet skapar ökade tillväxtmöjligheter inom såväl Kredithanteringstjänster som Köp av avskrivna fordringar. Vikten av att generera starka kassaflöden ökar och företag söker en stark partner för att säkerställa effektiv kredithantering, vilket gynnar ett marknadsledande bolag som Intrum Justitia.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Wollung, verkställande direktör och
koncernchef, tel: 08-546 10 202 

Bengt Lejdström, ekonomi- och finansdirektör,
tel: 08-546 10 237, mobil: 070-274 2200

Annika Billberg, IR & Kommunikationschef,
Tel: 08-545 10 203, mobil: 070-267 9791            

Intrum Justitia AB (publ)
105 24 Stockholm
Tel: 08-546 10 200, fax: 08-546 10 211
Webbplats: www.intrum.com
E-post: ir@intrum.com
Organisationsnummer: 556607-7581

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar