DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

• Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2013 uppgick till 1 048 MSEK (956).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 236 MSEK (160). Rörelseresultatet belastas med omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –4 MSEK (–41).

• Rörelsemarginalen var 23 procent (17). Exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar

uppgick rörelsemarginalen till 23 procent (20).

• Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 155 MSEK (92) och resultatet per aktie var 1,94 SEK (1,16).

• Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 920 MSEK (295).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 464 MSEK (423).


Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia har inlett 2013 väl. Rörelseresultatet ökade med 24 procent justerat för omvärderingar av portföljer med fordringar samt valutaeffekter jämfört med samma period föregående år. Vinsten per aktie på rullande tolvmånadersbasis ökade med 21 procent. Kassaflödet från rörelsen ökade med 10 procent till 464 MSEK.

Verksamhetsområdet Finansiella Tjänster har utvecklats mycket väl under inledningen av året, där investeringsnivån för köpta fordringar om 920 MSEK är den högsta i ett enskilt kvartal i Intrum Justitias historia. Avkastningen på portföljerna uppgick till goda 20 procent. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda men där ökningen i investeringsnivå för köpta fordringar under det första kvartalet är att betrakta som exceptionell.

Verksamhetsområdet Kredithantering har haft en relativt oförändrad intäktsutveckling jämfört med föregående år, men påverkas fortsatt negativt av ökningar av kostnader för ärenden som hanteras i de rättsliga systemen. Vi ser tydliga positiva effekter av att fortsätta öka antalet rättsliga ärenden, vilket kommer förbättra rörelsemarginalen framgent.

Under 2013 startar vi ett nytt verksamhetsområde, Intrum Justitia Finance. Verksamhetsområdet erbjuder kunder tjänster tidigt i betalningskedjan som kompletterar det redan befintliga utbudet inom Kredithantering och Finansiella tjänster, inledningsvis med factoringtjänster samt olika betalnings- och finansieringslösningar för e-handel. Utvecklingen går enligt plan och vi ser en god potential att verksamhetsområdet skall bidra positivt till koncernens långsiktiga tillväxt.

Inom våra regioner har vi haft en positiv utveckling i Norra och Centrala Europa medan Västra Europa har haft en mindre god utveckling under inledningen av 2013. I Norra Europa har vi en god tillväxt av såväl omsättning som rörelseresultat, främst drivet av ökade investeringsnivåer inom köpta fordringar samt god kostnadskontroll. Centrala Europa har haft ett starkt kvartal med god resultattillväxt, delvis påverkat av att vi under 2012 valde att vidta åtgärder för att minska kostnader i Tyskland, vilka nu har effekt på  resultatet. Utvecklingen inom framförallt Kredithantering i region Västra Europa har varit negativ under första kvartalet, till följd av bland annat fortsatt prispress. Ett större fokus på att öka investeringstakten inom köp av fordringar innebär att intäktsmixen nu gradvis förbättras.

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring  46 (0) 8 505 564 78 (SE) eller +44 (0) 20 336 453 72 (UK).  

Ytterligare information

Lars Wollung, VD och koncernchef

Tel: 46 8 546 102 02

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör

Tel: 46 8 546 102 02

Annika Billberg,IR & kommunikationsdirektör

Tel: 46 8 546 102 03, 46 702 67 97 91

E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera