DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

  • Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2015 uppgick till 1 370 MSEK (1 204).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 339 MSEK (283). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –7 MSEK (–10).
  • Rörelsemarginalen exklusive omvärderingar var 25 procent (24).
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 244 MSEK (184), och resultatet per aktie var 3,27 SEK (2,35).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 483 MSEK (530).
  • Det redovisade värdet av köpta fordringar har ökat med 12 procent jämfört med det första kvartalet 2014. Kvartalets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 469 MSEK (619).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia hade en god utveckling under det första kvartalet 2015. Jämfört med samma period föregående år, och justerat för valutaeffekter samt omvärdering av portföljer, ökade koncernens nettoomsättning med 7 procent och rörelseresultatet med 12 procent. Vinsten per aktie ökade med 39 procent jämfört med det första kvartalet 2014.

Inom våra regioner hade vi en god utveckling främst inom Norra Europa och Centrala Europa, till följd av ökningen av investeringsnivåer inom Köpta Fordringar under tidigare år samt förbättrade marginaler inom Kredithantering. De förvärv av bolag som genomförts under 2014 i Tjeckien, Frankrike och Danmark har också utvecklats väl.

Inom våra verksamhetsområden redovisade såväl Finansiella Tjänster som Kredithantering förbättrade resultat. Inom Kredithantering har vi en god ökning av tillväxt och marginaler genom förvärv och förbättrad operationell effektivitet. Inom Finansiella Tjänster har vi en fortsatt mycket god avkastning på Köpta Fordringar om 19 procent. Det redovisade värdet för köpta fordringar ökade med 12 procent jämfört med samma period föregående år och investeringsnivån för kvartalet uppgick till 469 MSEK. Utbudet av förfallna konsumentfordringar är generellt gott men en betydande priskonkurrens råder på flertalet marknader.

Under det första kvartalet har vi också vidareutvecklat vår verksamhet inom tjänster för finansiering innan en faktura förfallit. Under det första kvartalet etablerade vi Avarda, ett samägt bolag med det svenska bolaget TF Bank, för att erbjuda betalnings- och finansieringslösningar till e-handlare i Norden. Under kvartalet har vi även lanserat en liknande tjänst för den schweiziska marknaden.

Under 2015 kommer vi ha ett fortsatt starkt fokus på att skapa värde för våra kunder. Genom att kontinuerligt utveckla Intrum Justitias erbjudande med kredithanteringstjänster och finansiella tjänster bidrar vi till en positiv utveckling för våra kunder genom lägre kreditförluster, förbättrade kassaflöden och ett ökat fokus på den egna kärnverksamheten. Vårt interna fokus på ständiga förbättringar fortsätter, där vi löpande följer upp ett mycket stort antal förändringsprojekt i flertalet länder. Jag ser därför positivt på Intrum Justitias möjligheter till en fortsatt god utveckling med lönsam tillväxt under de kommande åren.

Presentation av delårsrapport

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor-Relations/. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com.

För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring +44 (0) 20 342 814 06 (UK) eller +46 (0) 8 566 426 63 (SE).  

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Lars Wollung, VD och koncernchef, Tel: +46 (0)8 546 102 02  
Erik Forsberg, CFO, Tel: +46 (0)8 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 800 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar