Extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Styrelsen i Intrum Justitia AB (publ) har, på begäran av aktieägare representerande ca 26,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, beslutat att kalla till extra bolagsstämma enligt nedan: Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ), organisationsnummer 556607-7581, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 augusti 2004 klockan 10.00 i Lambertrummet. Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Sickla, Nacka. Rätt att delta i den extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 7 augusti 2004 (aktieägarna erinras särskilt om att den 7 augusti 2004 är en lördag); dels senast torsdagen den 12 augusti 2004 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i bolagsstämman (se nedan angående anmälan). Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 7 augusti 2004. Aktieägarna erinras om att den 7 augusti 2004 är en lördag och att registrering således måste vara verkställd fredagen den 6 augusti 2004. Anmälan mm Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras på bolagets webbplats www.intrum.com, via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, "Bolagsstämma", 105 24 Stockholm. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning för bolagsstämman 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 8 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9 Stämmans avslutande Beslutsförslag Ägare representerande totalt cirka 58 procent av aktiekapitalet och rösterna har föreslagit följande: Punkt 7 Styrelsen föreslås bestå av nio (9) ordinarie ledamöter med en (1) styrelsesuppleant. Punkt 8 Föreslås nyval av Lars Förberg som ordinarie styrelseledamot samt att nuvarande styrelseledamoten Dennis Punches väljs till styrelsesuppleant, båda för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Lars Förberg, 38 år, är vd och delägare i Amaranth Capital. Han har tidigare varit Chief Investment Officer vid Custos samt arbetat för Nordic Capital. Förberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm i juli 2004 Intrum Justitia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002, på dess Attract40 segment från juli 2004. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT20140/wkr0001.pdf Kallelse t extra bolagsstämma

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar