Intrum avyttrar affärsenheter till Lowell för 700 miljoner euro

Intrum har ingått ett bindande avtal med Lowell, ett europeiskt bolag som hanterar kreditfordringar, om att avyttra Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia’s verksamhet i Norge, (den ”avyttrade koncernen”). Transaktionen värderar den avyttrade koncernen till cirka 730 miljoner euro baserat på företagsvärde, med en uppskattad kontantlikvid på cirka 700 miljoner euro till Intrum. Intrums ledning bedömer att försäljningen fullt ut kommer att uppfylla de åtaganden som gjordes till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 juni 2017.

– Intresset för de fem enheterna har varit mycket stort, vilket återspeglas i värderingen. Detta är ytterligare ett viktigt steg i den framgångsrika implementeringen av det samgående mellan Intrum Justitia och Lindorff som bildar det nya Intrum. Integrationsprocessen framskrider mycket bra och jag är glad över att denna transaktion ger oss möjlighet att stärka processen ytterligare, säger Mikael Ericson, VD och koncernchef på Intrum.

Avyttringen förutsätter att Lowell godkänns som köpare av Europeiska kommissionen och transaktionen är föremål för andra sedvanliga konkurrensrättsliga och regulatoriska godkännanden. Köparen har för närvarande ingen verksamhet i Norden. Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2018 och den förväntas för närvarande inte få någon betydande resultatpåverkan. Intrum kommer att ha marknadsmässiga transaktionskostnader som uppskattas till cirka 1,5% av den avyttrade koncernens företagsvärde.

– Försäljningsintäkterna kommer att stärka vår finansiella ställning och ge ytterligare flexibilitet för en ökad investeringstakt i skuldportföljer och även bolagsförvärv i prioriterade marknader. Detta är en bransch med stor potential för nya investeringar. Intrum står väl rustat för att anta dessa nya tillväxtmöjligheter, avslutar Mikael Ericson.

Den avyttrade koncernen är en helhetsleverantör inom kredithanteringstjänster som erbjuder tjänster inom inkasso och fordringsförvärv samt betal- och faktureringstjänster. Den avyttrade koncernen har cirka 900 medarbetare och verksamhet på fem marknader. Under de senaste tolv månaderna (till den 30 september 2017) uppgår den avyttrade koncernens omsättning till cirka 190 miljoner euro, med ett EBITDA exklusive jämförelsestörande poster om cirka 55 miljoner euro. Per den 30 september 2017 hade den avyttrade koncernen portföljer med köpta fordringar till ett bokfört värde om cirka 400 miljoner euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD & Koncernchef
Tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08–546 102 02

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar